Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 8.3.2012, č.201202

Přítomni:  Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, ing. Iva Kuchařová,Milan Štika, Jarmila Havlínová, Milan Havlín, Radek Sršeň
Omluveni: Ladislav Beran – zaměstnání
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Milan Havlín, Jiří Čábela
Hosté: Eva Kolářová – občan Dolních Chvatlin

Program:
1.
Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu a MŠ.
3. Závazné ukazatele příspěvku na provoz MŠ.
4. Kontrola hospodaření obce za rok 2011.
5. Informace – vodovod a kanalizace.
6. Záměr pronájmu obchodu v DCH – vyhodnocení nabídek.
7. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
8. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ a MŠ.
Běžná činnost MŠ a OÚ, inkaso poplatků, kontrola hospodaření. Zastupitelstvo bere na vědomí. Ředitelka MŠ zároveň předkládá žádost o převedení výsledku hospodaření ve výši 50617,15 Kč do rezervního fondu a použití této finanční rezervy k zakoupení nové kopírky a koupi tělocvičného vybavení a vybavení školní zahrady. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu hospodaření a souhlasí s převedením a použitím hospodářského výsledku. Schváleno 8 hlasy přítomných.

3. Závazné ukazatele příspěvku na provoz MŠ.
Starosta předkládá návrh závazných ukazatelů na provoz MŠ Dolní Chvatliny: Příspěvek ve výši 265 000,- Kč se splatností do 31. 3. 2012 bude použit na běžný provoz MŠ. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Kontrola hospodaření obce za rok 2011.
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dolní Chvatliny za rok 2011. Závěrečný výrok zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

5. Informace – vodovod a kanalizace,
Ing. Kuchařová seznámila zastupitelstvo s aktuálním stavem postupu prací na projektování. Územní rozhodnutí na kanalizaci nabylo právní moci dne února 2012. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ing. Kuchařové.

6. Záměr pronajmout obchod v Dolních Chvatlinách.
Dle vyhlášeného záměru na pronájem obchodu v DCH byly doručeny v daném termínu tři nabídky, které vyhověly zadávacím podmínkám. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním nabídek jednotlivých žadatelů. Po krátké diskuzi byl jako nový nájemce vybrán Thanh Van Nguyen, IČ: 27920089. ZO pověřuje Františka Protivu podpisem příslušné nájemní smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

7. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
Paní E. Kolářová žádá o prodloužení splatnosti pozemku. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných prodloužení lhůty splatnosti do 30.11.2013.
Starosta informuje zastupitelstvo o stavu jednání s manželi Černušákovými o koupi pozemku v Mančicích. Manželé navrhují společnou schůzku. Zastupitelstvo navrhuje dva termíny společné schůzky, a to 19.3.2012 a 26.3.2012 od 16.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo pověřuje starostu sjednáním schůzky.
Starosta předkládá žádost Spolku invalidů o příspěvek na činnost. Zastupitelstvo navrhuje možnost bezplatného pronájmu 2x ročně obecní klubovny v Mančicích. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Pan J. Čábela navrhuje R. Kostkové odměnu ve výši 3–5000 Kč. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Na základě odstoupení K. Vaškové z funkce obecní zastupitelky došlo k uvolnění místa v Kontrolním výboru Obce. Zastupitelstvo doporučuje na její místo obsadit nového člena zastupitelstva R. Sršně. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Do příštího zasedání obecní úřad připraví seznam dlužných poplatků za TDO.

8. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 18:15 hodin.

Další zasedání ZO bude svoláno v průběhu měsíce dubna až května se 14 denním předstihem.

V Dolních Chvatlinách dne 8. 3. 2012.

Zapsala: Radka Kostková
Zápis ověřili: Milan Havlín
Jiří Čábela