Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 8.10.2009, č.200907

Zpráva o činnosti OÚ, rozpočtové opatření č. 3/2009, zpráva z kontrolního výboru, diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů …

Přítomni:
Milan Štika, Roman Jeřábek, Ladislav Beran, Kateřina Vašková, Josef Mejšner, Petr Semelka
Zapisovatel:
Radka Kostková
Ověřovatelé:
Ladislav Beran, Roman Jeřábek
Omluveni:
Milan Havlín – zaměstnání, Zdeněk Štika – zaměstnání, František Protiva – nemoc
Hosté:
p. Sršeň st. a ml., M. Šedivý – SDH Mančice

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2. Činnost OÚ. Oprava znění zápisu (čekárna Horní Chvatliny).
3. Rozpočtové opatření č. 3/2009.
4. Zpráva z kontrolního výboru
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
6. Usnesení a závěr.
1. Místostarosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ. Proběhla činnost na zprovoznění Czech Pointu a Datových schránek. Čekáme na přidělení „účtu Katastrálního úřadu“. Pro vybavení HW byly osloveny firmy: Alwer, Kenast, Kkcomp a ProNet, odpověděly: Kenast, KKcomp a ProNet vzhledem k minimálním rozdílům v nabídkách byla vybrána firrma Kenast pro více jak desetiletou bezproblémovou spolupráci s naší obcí v oblasti VT, HW a příslušného servisu. Schváleno 6 hlasy přítomných.
Společně s ředitelkou MŠ byl předběžně navržen rozpočet MŠ na rok 2010 ve výši 200000,- Kč.
Práce na závěrečné zprávě a vyhodnocení dotace FROM.
Vzhledem k tomu, že se opět změnily podmínky pro převod majetku ze státu na Obec, místostarosta doporučuje znovu schválit tyto upravené podmínky ve znění tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. Schváleno 6 hlasy přítomných.

3. Rozpočtové opatření č. 3/2009
Místostarosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2009. Smyslem tohoto RO je zohlednění přijatých dotací (FROM, VDO, Czech Point, úřad práce) a s tím souvisejících výdajů.
Schváleno 6 hlasy přítomných.

4. Zpráva z kontrolního výboru
Roman Jeřábek přednesl zprávu z KV č. 3 a 4.
Dne 6. srpna proběhlkontrolní den na stavbě víceúčelového hřiště v Dolních Chvatlinách. Starosta informoval o stavu stavby, harmonogramu, realizovaných vícepracech ao výstavbě kamerového systému. Dodavatel kamer. Systému nebyl odsouhlasen zastupitelstvem z důvodu jeho neusnášenlivosti. Výběr kamerového systému provedl starosta ve své pravomoci dle dodaných nabídek oslovených firem.
Z KV ze dne 7. října 2009 vyplývá:
- stanovení podmínek pro osobní ohodnocení ředitelky MŠ nadále trvá
- získání stanovisek a informaci požárního rady k zajištění požární ochrany obce nadále trvá
- skutečná realizace hřiště byla dle požadavku obce do 25.8.2009
- žádost o vyjádření k záboru veřejného prostranství v Mančicích bylo zamítnuto a odesláno zpět žadateli
- KV navrhuje ustanovit správce víceúčelového hřiště z řad sportovců na dalším zastupitelstvu obce
- KV žádá ředitelku MŠ o stanovení počtu třidních schůzek ve školním roce 2009/2010

5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
a) SDH Mančice žádají o proplacení PHM a pracovní stejnokroje do částky 4000 Kč na PHM a 17000 Kč na pracovní stejnokroje. Schváleno 6 hlasy přítomných.

b) OÚ se ukládá zajistit účast odpovědného člověka, který by podal informace stran kanalizace a čističky.

c) Kateřina Vašková žádá OÚ, aby zajistil rozbory vody v MŠ a jídelně.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva bude 5. listopadu 2009 od 19.00 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 8. října 2009
Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Ladislav Beran, Roman Jeřábek

Komentáře jsou zavřeny.