Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 6.10.2010, č.201007


Přítom
ni: Ladislav Beran, Milan Štika, Josef Mejšner, František Protiva, Roman Jeřábek, Kateřina Vašková, Zdeněk Štika, Milan Havlín, Petr SemelkaHosté: Josef a Erika Márovi, ®ofie Mikulášková

Zapisovatel: Radka Kostková

Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Zpráva o činnosti OÚ.
3.Rozpočtové opatření – zohlednění přijatých dotací a s nimi souvisejících výdajů.
4.Věcné břemeno pro ČEZ – nové zemní rozvody.
5.Přidělení bytů v čp. 26 Dolní Chvatliny.
6.Různé.
7.Usnesení a závěr.

1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
Starosta zahájil dnešní jednání s tím, ľe je přítomno 9 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele připomínek.

2. Zpráva o činnosti OÚ.
Byla zahájena a dokončena rekonstrukce místní komunikace v Dolních Chvatlinách tak, jak bylo stanoveno v podmínkách dotace z programu FROM.
Proběhla příprava a realizace oslav 760. výročí Obcí Chvatliny, rovněľ v souladu se schváleným rozpočtem a dotačními podmínkami Středočeského kraje. Byla poskytnuta dotace z fondu hejtmana kraje.
Byla dokončena rekonstrukce bytů v č. p. 26 v Dolních Chvatlinách.
Byly provedeny poľadované stavební práce v MŠ, navíc byla provedena havarijní oprava stropu a zřízení nového podhledu ve třídě MŠ – zde došlo k nepředpokládanému navýšení nákladů.
Bylo dokončeno vybavení Obecní klubovny v Mančicích nábytkem, opět plně v souladu s podmínkami poskytnuté dotace ze strany SZIF.
V současné době OÚ zajiš»uje přípravu komunálních voleb, běľnou údrľbu obecního majetku a další nutné činnosti spojené s běľnou administrativou OÚ.
Vzhledem k tomu, ľe končí volební období ľádá starosta obce o proplacení zbývající části nevyčerpané dovolené. Schváleno 9 hlasy přítomných.

3. Rozpočtové opatření číslo 2/2010.
Finanční výbor na svém jednání dne 4. 10. 2010 projednal návrh tohoto rozpočtového opatření a doporučuje zastupitelstvu ke schválení v předloľeném znění. Dále doporučuje zastupitelstvu obce předběľně schválit pravděpodobný schodek rozpočtového hospodaření za rok 2010, jeho výše bude plně závislá na neplnění rozpočtových příjmů v oblasti sdílených a přímých daní, které nejsou státem poukazovány včas a ve výši, jak bylo počátkem roku přislíbeno. Schváleno 9 hlasy přítomných.

4. Věcné břemeno pro ČEZ – nové zemní rozvody.
Starosta Obce doporučuje vyslovit souhlas s uzavřením dohody o zřízení věcného břemene na přípojku v Horních Chvatlinách, cena věcného břemene činí 2000,-Kč. Tato přípojka byla jiľ odsouhlasena na jednání zastupitelstva dne 25. 3. 2010. Schváleno 9 hlasy přítomných.
Na přípojku Mančice „u třešňovky“ byl podán návrh na cenu věcného břemene ve výši 200,- Kč za běľný metr vedení, nebyl však dosud akceptován v předloľeném projektu poľadavek obce na připojení i č.p. 22 v Mančicích. Zastupitelstvo obce se zřízením věcného břemene nesouhlasí pokud nebude akceptován poľadavek připojení i č. p. 22 zemním kabelem. Schváleno 9 hlasy přítomných.

5. Přidělení bytů v č. p. 26 v Dolních Chvatlinách.
V daném termínu bylo na OÚ doručeno celkem 5 ľádostí. Zadaným kriteriím dle zveřejněného záměru vyhovují dvě. Byty jsou po rekonstrukci připraveny k pronajmutí za stejných podmínek jako byl pronajat byt v Mančicích. Zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením bytu č. 1 (40 m2) paní ®ofii Mikuláškové a bytu č. 2 manľelům Márovým (60 m2). Schváleno 9 hlasy přítomných.

6. Různé
Účetní paní Radka Kostková ľádá zastupitelstvo Obce o odepsání pohledávky TDO pana G. Löckera z důvodu jeho úmrtí, a to v celkové výši 4130 Kč. Schváleno 9 hlasy přítomných.
Pan Roman Jeřábek navrhuje zařadit do rozpočtu na rok 2011 finanční částku na dovybavení dětských hřiš» v Horních Chvatlinách a v Mančicích.

7. Usnesení a závěr.

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat jako ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva v termínu stanoveném příslušnými zákonnými normami na Obecním úřadě Dolní Chvatliny.
V Dolních Chvatlinách dne 6. října 2010.
Zapsala Radka Kostková

Zápis ověřili přítomní členové zastupitelstva:

Milan Havlín

Roman Jeřábek

Komentáře jsou zavřeny.