Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 5.3.2009, č.200902

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Zdeněk Štika, Petr Semelka, Roman Jeřábek, Josef Mejšner, Ladislav Beran , Milan Havlín, Kateřina Vašková,

Zapisovatel:
František Protiva

Ověřovatelé:
Milan Havlín, Roman Jeřábek

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2. Činnost OÚ.
3. Projednání závěrečné kontroly hospodaření obce za rok 2008
4. Návrh nového jednacího řádu zastupitelstva obce.
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
6. Usnesení a závěr
1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Údržbářské a jiné práce na udržbě majetku obce. Rekonstrukce bytu Mančice stavebně dokončena, po vysušení budou položeny podlahy a upraven vstup. Práce na roční uzávěrce. Předseda KV přednesl zprávu o činnosti KV. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Dne 3. března 2009 proběhla druhá část kontroly hospodaření obce za rok 2008. Výsledek kontroly zní: bez závad. M. Štika navrhuje přiznat mimořádnou odměnu pro účetní obce ve výši 10 000,- Kč Schváleno 9 hlasy.

4. Zastupitelstvo dnešním dnem schvaluje návrh Jednacího řádu zastupitelstva se zapracovanými připomínkami Kontrolního výboru. Schváleno 9 hlasy.

5. Žádost manželů Steinerových o odprodej části pozemku 310/2 Mančice. Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část uvedeného pozemku dle přiloženého nákresu..Schváleno 9 hlasy. Starosta navrhuje aby obec při vítání občánků jako upomínku věnovala medaili – znamení zvěrokruhu a knihu o Chvatlinách. Přivítání dětí zorganizovat v druhé polovině května 2009. Schváleno 9 hlasy.

6Usnesení a závěr. Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
V Dolních Chvatlinách dne 5. března 2009

Zapsal: F. Protiva
Zápis ověřili: Roman Jeřábek, Milan Havlín

Komentáře jsou zavřeny.