Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 3.9.2009, č.200906

Činnost v OÚ v uplynulém období, rozpočtové opatření, diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Zdeněk Štika, Roman Jeřábek, Ladislav Beran, Kateřina Vašková, Milan Havlín
Zapisovatel:
Radka Kostková
Ověřovatelé:
Milan Štika, Kateřina Vašková
Omluveni:
Josef Mejšner – nemoc, Petr Semelka – rodinné důvody

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2. Činnost OÚ.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2009.
4. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
5. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ.
Proběhla výstavba víceúčelového zařízení pro využití volného času. Objekt je připraven k zítřejší kolaudaci.
Organizace a příprava slavnostního otevření objektu. (viz plakát).
Příprava voleb do PS.
Získání stanovisek a informací požárního rady k zajištění požární ochrany obce – úkol trvá.
Dokončena oprava izolace, chodníků a dokončení fasády budovy OÚ.
Provedena izolace části stěn v MŠ proti vzlínavé vodě.

3. Rozpočtové opatření č. 2/2009
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2009. Smyslem tohoto RO je zohlednění přijatých dotací (FROM, VDO, Czech Point, úřad práce) a s tím souvisejících výdajů.
Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů

a) Žádost p. A. Kmocha o odpuštění části penále za pozdě zaplacené poplatky
Schváleno 7 hlasy přítomných.

b) Žádost o vyjádření k záboru veřejného prostranství v Mančicích, pro stavbu el. přípojky pro čp. 52 – kabelový svod. ZO nesouhlasí s umístěním zemního kabelu dle předloženého návrhu, doporučuje provést svod a pojistkovou skříň vedle stávajícího sloupu el. vedení. Schváleno 7 hlasy přítomných.

c) F. Protiva pozval k účasti na Posvícenské slavnosti a otevření nového sportovního areálu dne 5. září 2009.

d) F. Protiva seznámil přítomné se zápisem ze schůze občanů Mančice. Pro podpoření a udržení těchto společenských aktivit doporučuje podat žádost o dotaci na vybavení klubovny nábytkem v rámci výzvy MAS Podlipansko. ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci. Schváleno 7 hlasy přítomných.
6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva bude 8. října 2009 od 19.00 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 3. září 2009
Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Štika, Kateřina Vašková

Komentáře jsou zavřeny.