Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 29.12.2009, č.200909

1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2. Činnost OÚ – informace.
3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce.
4. Rozpočtové opatření č. 5.
5. Pohledávky za TDO.
6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
7. Usnesení a závěr.

Přítomni:
Milan Štika, Roman Jeřábek, Kateřina Vašková, Petr Semelka, František ProtivaOmluveni:
Zdeněk Štika, Milan Havlín, Josef Mejšner, Ladislav Beran

Zapisovatel:
Radka Kostková
Ověřovatelé:
Petr Semelka, Kateřina Vašková
Hosté:
Mgr. Milan Varyš

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 5 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ.
Hasičské stejnokroje pro SDH Mančice jsou zařazeny do majetku. Budou vydány na zápůjčku SDH Mančice statutárnímu zástupci.
Starosta informoval, že jsou podány žádosti o dotace z FK (VDO) a FROM Středočeského kraje (rekonstrukce místní komunikace v DCH ke hřišti.

3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce – dílčí plnění.
Dne 25.11.2009 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce. Starosta ukládá R. Kostkové – účetní, aby odstranila chybně zaúčtovanou položku na správný účet 041 – Nedokončený dlouh. nehm. majetek. Další část auditu bude provedena 5. února 2009.

4. Rozpočtové opatření č. 5.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5.

5. Pohledávky za TDO.
Účetní R. Kostková předložila soupis pohledávek za dlužné TDO, které navrhuje odepsat z důvodu nedobytnosti. Schváleno 5 hlasy přítomných.

6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
Smlouva OAD Kolín – zajištění ostatní dopravní obslužnosti. ZO souhlasí s podpisem smlouvy.Schváleno 5 hlasy přítomných.
Žádost B. Procházkové o odpuštění poplatku za TDO pro rok 2010. Schváleno 5 hlasy přítomných.
Starosta podal informaci o novém systému svozu komunálního odpadu od firmy Nykos.

7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat dne 21.1.2010 od 19.00 hodin na Obecním úřadě Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 29. prosince 2009
Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Petr Semelka, Kateřina Vašková

Komentáře jsou zavřeny.