- Informační server obce Dolní Chvatliny - https://www.dolnichvatliny.cz -

Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 28.6.2010, č.201005

Posted By admin On 29.6.2010 @ 12:04 pm In Zápisy ze zasedání | Comments Disabled

Přítomni:
Ladislav Beran, Milan Štika, Zdeněk Štika, Josef Mejšner, František Protiva,
Roman Jeřábek

Omluveni:
Kateřina Vašková, Milan Havlín, Petr Semelka – zaměstnání

Zapisovatel:
Radka Kostková

Program:

1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Rozpočtové opatření č. 1.
3.Výběrové řízení dotace komunikace.
4.Poľární ochrana.
5.Usnesení a závěr.

1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
Starosta zahájil dnešní jednání s tím, ľe je přítomno 6 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. K zápisu z minulého jednání nejsou připomínky.

2. Rozpočtové opatření č. 1/2010.
Finanční výbor předkládá OZ návrh rozpočtového opatření č. 1.

3. Výběrové řízení – komunikace
Starosta přednesl zápis z výběrové komise. Na základě doporučení komise navrhuje podepsat smlouvu s firmou Ladislav Dočkal IČ 12564672, Červený Hrádek. Schváleno 6 hlasy přítomných.

4. Návrhy a ľádosti občanů.
®ádost o koupi obecních pozemků v k. ú. Mlékovice (Třešňovka) pana Sobotky ze Zásmuk. Pozemky nejsou v majetku Obce Dolní Chvatliny – ľádosti v současné době nelze vyhovět.
®ádost o koupi pozemku v k. ú. Horní Chvatliny p.č. 444/4 od Hany Pavlasové. Pozemek není v majetku Obce Dolní Chvatliny – ľádosti v současné době nelze vyhovět.

5. Poľární ochrana
Starosta navrhuje OZ se zařazením Mančické jednotky do JPO 5 do IZS se základním vybavením. Pro 5 hlasů a proti 1 hlas. Schváleno 5 hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat dle potřeby nejdéle do 90 dnů ode dne 28.6.2010 na Obecním úřadě Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 28. června 2010.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Roman Jeřábek, Milan Štika


Article printed from Informační server obce Dolní Chvatliny: https://www.dolnichvatliny.cz

URL to article: https://www.dolnichvatliny.cz/uredni-deska/zapisy-ze-zasedani/zapis-ze-zasedani-zo-dolni-chvatliny-konaneho-dne-28-6-2010-c-201005/

Copyright © 2009 Informační server obce Dolní Chvatliny. All rights reserved.