Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 21.5.2009, č.200904

Prodej parcely v Mančicích, výpověď z nájmu pozemků, zamítnuté dotace, volby do EP, závěrečný účet obce, vítání občánků atd.

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Zdeněk Štika, Petr Semelka, Roman Jeřábek, Ladislav Beran, Kateřina Vašková
Hosté:
p. Sršeň st., p. Sršeň ml.
Zapisovatel:
Radka Kostková
Ověřovatelé:
Milan Štika, Petr Semelka
Omluveni:
Milan Havlín – zaměstnání, Josef Mejšner

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2. Činnost OÚ, plnění rozpočtu 2009.
3. Závěrečný účet obce
4. Vítání občánků
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
6. Usnesení a závěr.
1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ, plnění rozpočtu 2009
Byla prodána parcela v Mančicích určená k zastavění. Podána výpověď z nájmu pozemků pí Svobodové z důvodu neoprávněného oplocení pozemků. Pozemky by měla předat cca 25.5.2009.
Dotace na zvoničku V Horních Chvatlinách byla zamítnuta z důvodu, že část není Obce. Dotace na vybavení kluboven zamítnuto.
U hřbitova ZD Dolní Chvatliny již uklidilo. Ve středu 27.5.2009 se uskuteční první schůzka s projektanty vodovodu a kanalizace.
OÚ se připravuje na volby do EP, které se konají ve dnech 5.-6.6.2009. Udržuje se veřejná zeleň obcí formou dohod o vykonání práce s vybranými pracovníky v jednotlivých obcích. Dále se v průběhu 14 dnů budou malovat kanceláře OÚ.
Zájezd na Zemi Živitelku do Českých Budějovic se bude konat.
Dětské hřiště i přesto, že Obec nedostane dotaci, se dodělá. Starosta navrhl, aby z rozpočtu Obce byly uvolněny peníze na dokončení fasády a chodníků OÚ ve výši do 200.000 Kč. Schváleno 7 hlasy přítomných.
ZO ukládá starostovi Obce připravit do příštího jednání ZO kritéria osobního ohodnocení pro ředitelku MŠ s ohledem na spolupráci s obcí.

3. Závěrečný účet obce
Zastupitelstvo Obce schvaluje Závěrečný účet obce bez výhrad. Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Vítání občánků by se mělo uskutečnit dne 7.6.2009 od 9.00 na OÚ Dolní Chvatliny.

5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
Návrh pana Kolakovského o pronájem části pozemku č. 54 u místní komunikace v Mančicích (pro sušení trávy pro svou potřebu). ZO souhlasí s pronájmem na 1 rok s možností prodloužení s výjimkou vjezdu na přilehlou zahradu. Schváleno 7 hlasy přítomných.
Žádost paní Jarošové Jany o odpuštění poplatku za TDO na rok 2009. ZO navrhuje, když se odhlásí v měsíci květnu z trvalého pobytu odpustit penále, ale požadovat zaplacení části poplatku, a to za měsíce leden – až duben 2009. Schváleno 7 hlasy přítomných.
Starosta přednesl návrh dohody firmy NYKOS o samostatném poplatku za nakládaní se separovanými složkami. ZO s uzavřením této dohody nesouhlasí. Schváleno 7 hlasy přítomných.
Na základě připomínky SDH Mančice o zařazení mobilní techniky do IZS bude starostou požádáno o stanovisko popřípadě o přítomnost okresního požárního rady. Schváleno 7 hlasy přítomných.

6Usnesení a závěr. Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání. Příští zasedání zastupitelstva bude 18. června 2009 od 19.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.
V Dolních Chvatlinách dne 21. května 2009

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Štika, Petr Semelka

Komentáře jsou zavřeny.