Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 2.4.2009, č.200903

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2. Činnost OÚ.
3. Činnost MŠ.
4. Rozpočtovéopatření č. 1/2009
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
6. Usnesení a závěr

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Zdeněk Štika, Petr Semelka, Roman Jeřábek, Josef Mejšner, Ladislav Beran , Kateřina Vašková

Hosté:
Blanka Fialová – MŠ

Zapisovatel:
František Protiva

Ověřovatelé:
Milan Štika, Ladislav Beran

Omluveni:
Milan Havlín – Dovolená

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Obec získala Grant z FK Středočeského kraje na činnost VDO v letošním roce ve výši 60000,- Kč. Dotace z POV 2009 od Stč. Kraje byla zamítnuta, peníze dostaly pouze obce do 260 obyvatel a Kouřim. Dotace PRV – SZIF (víceúčelové hřiště a přístupová komunikace) byly zamítnuty pro nedostatek peněz na MZe. Proběhla kontrola ze strany FÚ na plnění podmínek poskytnutých dotací v letech 2006 až 2008, bez závad. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Cena obědů pro ostatní strávníky školní jídelny se tímto stanovuje na celkovou částku ve výši 42 ,- Kč s účinností od 1. května 2009. Schváleno 8 hlasy. Na návrh ředitelky MŠ zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o grant TPCA , ze kterého by mohla být financována částečná asanace zdiva MŠ a rekonstrukce hygienického zázemí. Schváleno 8 hlasy. Pro školní rok 2009-2010 jsou v MŠ pouze tři volná místa, hlásí se 10 dětí, z toho 9 dětí s trvalým pobytem v obci. Z tohoto důvodu není možné přijmou děti z jiných obcí. Schváleno 8 hlasy.

4. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2009, jedná se o technickou úpravu – uvedení do souladu s dotacemi, poskytnutými na VDO a na provoz OÚ. Schváleno 9 hlasy.

5. – V sobotu 18. dubna 2009 od 9.00do 12.00 bude proveden sběr velkoobjemového odpadu v jednotlivých obcích, stanoviště u nádob na separovaný odpad.

- Starosta obce navrhuje požádat o dotaci z krajského programu FROM. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na víceúčelové hřiště v Dolních Chvatlinách ve smyslu stavebního povolení s tím, že tato akce byla již jednou odsouhlasena v roce 2008. Schváleno 8 hlasy.

6Usnesení a závěr. Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání. Příští zasedání zastupitelstva bude 7. května od 19.00 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 2. dubna 2009
Zapsal: F. Protiva
Zápis ověřili: Milan Štika, Ladislav Beran

Komentáře jsou zavřeny.