Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 19.11.2009, č.200908

1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
2. Činnost OÚ – informace.
3. Zadání územního plánu Obce Dolní Chvatliny.
4. Inventury 2009.
5. Rozpočet obce na rok 2010. Rozpočtový výhled na rok 2011-2014.
6. Požární řád Obce Dolní Chvatliny.
7. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
8. Usnesení a závěr.

Přítomni:
Milan Štika, Roman Jeřábek, Ladislav Beran, Kateřina Vašková, Josef Mejšner,
Petr Semelka, Milan Havlín, Zdeněk Štika, František Protiva
Zapisovatel:
Radka Kostková
Ověřovatelé:
Petr Semelka, Milan Havlín
Hosté:
p. Sršeň st. a ml.,  M. Šedivý,  A. Vajlich – SDH Mančice,  J. Franěk,  J. Hoření

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Činnost OÚ.
Práce na vyhodnocení dotací přijatých v roce 2009 – závěrečné zprávy. Žádost o dotaci na vybavení klubovny Mančice 5 byla ve výběrovém řízení úspěšná. Svoz velkoobjemového odpadu proběhl 7.11.2009. Příprava na kontrolu ČSSZ – 20.11.2009. Audit 25.11.2009. Práce na rozpočtu a rozpočtovém výhledu. Příprava žádostí o dotaci z FK (VDO) a FROM Stč. Kraje (rekonstrukce místní komunikace v DCH ke hřišti, je zpracována tech. dokumentace a vystaven souhlas odboru dopravy). Starosta navrhuje požádat o tyto dotace na rok 2010. Schváleno 9 hlasy přítomných.
Společně s ředitelkou MŠ byly dokončeny práce na rozpočtu MŠ na rok 2010 ve výši 200000,- Kč. Byla provedena kontrola zpracování účetnictví MŠ a bylo dohodnuto, že tuto práci od 1. 1. 2010 zajistí R. Kostková. Schváleno 8 hlasy přítomných, 1 hlas se zdržel.
Příprava Mikulášské besídky MŠ.

3. Návrh na schválení Zadání územního plánu Obce Dolní Chvatliny.
Sarosta navrhuje zastupitelstvu tento návrh usnesení: „Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Zadání územního plánu Dolní Chvatliny.“
Schváleno 9 hlasy přítomných.

4. Inventury 2009
Zastupitelstvo tímto stanovuje inventurní komisi ve složení: Roman Jeřábek, Zdeněk Štika, Kateřina Vašková, Josef Mejšner, Milan Havlín, Petr Semelka-předseda komise a za OÚ Radka Kostková, k provedení fyzických a dokladových inventur ke dni 31. 12. 2009. Dále ukládá předsedovi IK zajistit průběh inventur a zpracování závěrečných zápisů v termínu do 31. ledna 2010 a s výsledky seznámit zastupitelstvo na jeho nejbližším jednání po tomto termínu.
Schváleno 9 hlasy přítomných.

5. Rozpočet obce na rok 2010. Rozpočtový výhled na rok 2011-2014.
Návrh byl řádně zveřejněn dne 28. října 2009 na úřední desce i webových stránkách Obce Dolní Chvatliny. Vzhledem, že do dnešního dne nebyly v zákonné lhůtě vzneseny připomínky k tomuto návrhu, Finanční výbor doporučuje tento návrh ke schválení. Schváleno 9 hlasy přítomných.
Starosta obce předkládá návrh rozpočtového výhledu na roky 2011 až 2014, který vychází z doporučeného předpokladu o výši daňových příjmů na příští období, akutních potřeb obce s ohledem na projektovou připravenost, je rovněž počítáno s vytvořením rezervy pro záměr na vybudování vodovodu a kanalizace, rekonstrukcí zastaralého veřejného osvětlení a části místních komunikací. Starosta doporučuje tento rozpočtový výhled rovněž ke schválení.
Schváleno 9 hlasy přítomných.

6. Požární řád Obce
Starosta předkládá návrh požárního řádu, který by byl zpracován jako OZV dle vzoru od KHZS.
Starosta navrhuje ustanovení požárně technické komise, která se zřizuje za účelem ustavení systému pořzární ochrany Obce a dopracování Požárního řádu Obce – za ZO Zdeněk Štika a Roman Jeřábek, po dvou členech z SDH Mančice a z SDH Dolní Chvatliny. Jaroslav Hoření dá do příštího zasedání zastupitelstva stanovisko, zda se bude účastnit.
Schváleno 9 hlasy přítomných.

7. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
ZO souhlasí s proplacením staré dovolené starosty. Odměny členů zastupitelstva se nemění.Schváleno 9 hlasy přítomných.
Smlouva OAD Kolín – zajištění ostatní dopravní obslužnosti. K. Vašková se pokusí získat bližší informace k této smlouvě do příštího zastupitelstva. Schváleno 9 hlasy přítomných.
Jan Vejdělek – žádost o pronájem bytu v č. p. 26, Dolní Chvatliny. ZO navrhuje podat výzvu k vystěhování z bytu. Schváleno 5 hlasy přítomných, 4 hlasy se zdržely.
Alois Kmoch- žádost o pronájem bytu v č. p. 5, Mančice. Žádost byla projednána, zatím není aktuální, byt dosud není obyvatelný (čeká se na elektřinu).
Alena Navrátilová – povolení chovu prasat v Horních Chvatlinách – Fidlot. ZO bere na vědomí.
Dagmar Hudíková – žádost o odkoupení pozemku PK 42/7 k. ú. Mančice. ZO bere na vědomí, po majetkovém vyřešení bude zveřejněn záměr.

8. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.Příští zasedání zastupitelstva bude svoláno se čtrnáctidenním předstihem.

V Dolních Chvatlinách dne 19. listopadu 2009
Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Petr Semelka, Milan Havlín

Komentáře jsou zavřeny.