Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 17.10.2011, č.201106

Přítomni: Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, Milan Havlín, Radek Sršeň, Milan
Štika, ing. Iva Kuchařová
Omluveni: Ladislav Beran – zaměstnání, Jarmila Havlínová – zaměstnání
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jiří Čábela, Zdeňka Ebertová

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Inventury 2011.
3. Dotace z programu FROM 2012.
4. Informace – projektování kanalizace a vodovodu.
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
6. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Inventury 2011.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se směrnicí č. 1/2011 k prováděni inventarizace majetku a závazků
a s návrhem plánu inventur na rok 2011. Členové IK tímto převzali pověření k provedení inventur 2011. Schváleno 7 hlasy přítomných.

3. Dotace z programu FROM 2012.
Starosta žádá ZO o vydání souhlasu s podáním žádosti do programu FROM na rok 2012 – Rekonstrukce návsi v Dolních Chvatlinách za spoluúčasti obce ve výši nejméně 5 %.
Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Informace – projektování kanalizace a vodovodu.
Starosta seznamuje ZO se zněním Mandátní smlouvy č. 56/2011 s firmou ERV, kterou vybral formou poptávky. ZO ustavuje komisi ve složení ing. Iva Kuchařová, Jiří Čábela, František Protiva, Radek Sršeň, Milan Štika k posouzení výše uvedené Mandátní smlouvy, s tím, že v pátek dne 21.10.2011 se komise sejde od 17.00 na OÚ v Dolních Chvatlinách. Zastupitelstvo tímto deleguje výše uvedené komisi právo smlouvu s ERV odsouhlasit. Schváleno 7 hlasy přítomných.
Starosta předkládá ZO ke schválení smlouvu s vlastníky pozemku PK 87 – zdroj vody na souhlas s provedením prací. Schváleno 7 hlasy přítomných.
Dále informuje o jednání s firmou PROIS, kterého se zúčastnil společně s paní Ebertovou.

5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
Starosta žádá ZO o vydání souhlasu s tím, že Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko bude mít sídlo na OÚ v Dolních Chvatlinách. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Pan Čábela předkládá žádost ing. Černušáka o změnu hranic pozemku ve smyslu předloženého upraveného nákresu ze dne 30.9.2011. ZO souhlasí za předpokladu, že ing. Černušák si zajistí zaměření a vypracování příslušného geometrického plánu. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Jednání ukončeno v 17:45 hod.

Další zasedání ZO se bude konat 24.11.2011 od 17.00 hodin.

5. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 17.10. 2011

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jiří Čábela, Zdeňka Ebertová