Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 10.6.2010, č.201004

Program:
1.Úvod, usnášeníschopnost.
2.Činnost OÚ – informace za uplynulé období.
3.Komunální volby 2010 – stanovení počtu zastupitelů na příští VO.
4.Výročí 760 let Obce – žádost o příspěvek Hejtmana kraje.
5.Projednání dopisu, který předal R. Sršeň – vyslovení nedůvěry a odvolání starosty obce.
6.Usnesení a závěr.

Přítomni:
Ladislav Beran, Milan Štika, Zdeněk Štika, Petr Semelka, Josef Mejšner,
František Protiva, Roman Jeřábek, Milan Havlín

Omluveni:
Kateřina Vašková – zaměstnání

Zapisovatel:
Radka Kostková

Ověřovatelé:
Petr Semelka, Zdeněk Štika

Hosté:
Blanka Fialová – ředitelka MŠ Dolní Chvatliny
Zdena Ebertová, Jiří Čábela – občané Mančic
Štěpán a Radek Sršňovi – SDH Mančice
Martin Šedivý – SDH Mančice
Karel Vajlich – SDH Mančice
p. Kessner – SDH Mančice

. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. K zápisu z minulého jednání nejsou připomínky.
2. Činnost OÚ.
Bylo zajištěno provedení voleb do Poslanecké sněmovny. Jednání s JUDr. Uhrovou – pozemky okolo studní proběhlo, v současné době zpracovává kupní smlouvy. Starosta navrhuje vyslovit souhlas se všemi prodeji daných pozemků a pověřuje F. Protivu podpisem příslušných dokumentů. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Dotace na vybavení klubovny Mančice byla podepsána, v současné době probíhají dokončovací práce na instalaci vybavení klubovny.
Dokončení izolací, omítek a malování v MŠ zajistila ředitelka MŠ přes firmu Vaňhal. Starosta navrhuje poskytnout MŠ účelovou dotaci ve výši 85 000,- Kč na stavební práce a 15 000,- Kč na obnovu inventáře kuchyně, dle schváleného rozpočtu. Dále navrhuje převést do provozu MŠ příspěvek poskytnutý OÚ Toušice. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Úspěšně proběhl Dětský den 2010, dne 5. 6. 2010. Všem organizátorům a spolupracujícím náleží velké poděkování, rovněž tak sponzorům.
Probíhá další etapa projektování vodovodu a kanalizace, zajišťování souhlasu vlastníků pozemku v rámci této etapy byli osobně navštíveni vlastníci dotčených pozemků s návrhem předběžné dohody a zároveň byly podávány nám známé informace v této věci. Další informace a jednání s vlastníky budou poskytovány v průběhu projektování pro stavební povolení.
Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nám podalo informaci, že by byla možnost bezúplatně převést do majetku Obce pozemky v k. ú. D. Chvatliny, H. Chvatliny a Mančice. Zastupitelstvo tímto vyslovuje souhlas s bezúplatným převodem pozemků v k. ú. Mančice PK č. 103, v k. ú. Horní Chvatliny KN č. 199/1, 199/2, 51/4, v k. ú. Dolní Cvatliny KN č. 371/1, 371/2, 371/5, 373 a 381, PK č. 372.Schváleno 8 hlasy přítomných.
Pokračují práce na rekonstrukci bytu č. p. 26. Proběhla rekonstrukce účetnictví MŠ za rok 2009, dodatečně bylo zjištěno, že skutečný hospodářský výsledek činí + 27 054,19 ,- Kč. Paní ředitelka MŠ žádá o převedení zjištěné částky do rezervního fondu. Schváleno 8 hlasy přítomných.
3. Starosta obce navrhuje stanovit počet členů zastupitelstva na 9 pro příští volební období. Schváleno 8 hlasy přítomných.
4. Výročí 760 let Obce
Starosta navrhuje uspořádat oslavy 760. výročí vzniku obce v rámci dolnochvatlinského posvícení ve dnech 3. až 5. září 2010. Na pořádání těchto oslav je možno požádat o příspěvek Hejtmana kraje. Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním těchto oslav a s podáním žádosti o příspěvek. Schváleno 8 hlasy přítomných.
5. Projednání dopisu, který předal R. Sršeň – vyslovení nedůvěry a odvolání starosty obce
Starosta znovu seznámil přítomné s dopisem, který na minulém jednání přednesl R. Sršeň. Jedná se o vyslovení nedůvěry starostovi a jeho následné odvolání z funkce starosty. Dále přečetl své vyjádření k předchozímu dopisu a předal vedení dnešního jednání místostarostovi s návrhem na provedení hlasování o odvolání starosty z funkce.
Výsledek hlasování:
Pro odvolání : 0 hlasů přítomných
Zdržely se: 3 hlasy přítomných
Proti odvolání: 5 hlasů přítomných.
6. Zápis Kontrolního výboru
R. Jeřábek přednesl zápis Kontrolního výboru z MŠ Dolní Chvatliny.
7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští mimořádné zasedání zastupitelstva se bude konat dne 28.6.2010 od 18.30 hodin na Obecním úřadě Dolní Chvatliny.
V Dolních Chvatlinách dne 10. června 2010.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Petr Semelka, Zdeněk Štika

Komentáře jsou zavřeny.