Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 1.12.2010, č.201008


Přítomni:
Milan Štika, Kateřina Vašková, Jarmila Havlínová, Zdeňka Ebertová , Milan Havlín, Jiří Čábela, František Protiva, ing. Iva Kuchařová
Omluveni: Ladislav Beran – nemoc
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Milan Havlín, ing. Iva Kuchařová
Hosté: Kuchař Luboš

Program:
1) Úvod, usnášeníschopnost.
2) Činnost OÚ – informace.
3) Rozpočtové opatření č. 3/2010.
4) Návrh rozpočtu na rok 2011.
5) Jmenování inventurní komise.
6) Diskuze.
7) Usnesení a závěr.

Připomínka k programu:
Ing. Iva Kuchařová navrhuje zařadit do programu další dva body k projednání.

a) Odměny členů zastupitelstva, výborů a komisí.
Hlasování: Pro zařazení do programu – Jiří Čábela, Kateřina Vašková, ing. Iva Kuchařová. Proti zařazení do programu – František Protiva, Milan Havlín, Milan Štika, Zdeňka Ebertová, Jarmila Havlínová. Tento bod nebude zařazen do programu.
Pokud se někdo chce vzdát odměn člena zastupitelstva nebo komisí je toto nutné dát v písemné formě na Obecní úřad.

b) Doporučení zastupitelstva ke jmenování členů komisí.
Hlasování:
Pro zařazení do programu – Jiří Čábela, Kateřina Vašková, ing. Iva Kuchařová. Proti zařazení do programu – František Protiva, Milan Havlín, Milan Štika, Zdeňka Ebertová, Jarmila Havlínová.
Tento bod nebude zařazen do programu.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Pro – František Protiva, Milan Štika, Milan Havlín, Zdeňka Ebertová, Jarmila Havlínová, Jiří Čabela. Proti – ing. Iva Kuchařová. Zdržel se – Kateřina Vašková.

2. Činnost OÚ.
Práce na vyhodnocení dotací přijatých v roce 2010 – závěrečné zprávy. Dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu – peníze jsou již na našem účtu v celé přislíbené výši. Dotace z Fondu rozvoje obcí a měst 2010, zbývá cca 500 000,- Kč. Může být proplaceno nejdříve po 10. prosinci 2010.
Svoz velkoobjemového odpadu proběhl dne 6.11.2010.
Práce na rozpočtu a rozpočtovém opatření. Práce na změnách vedení účetnictví dle nových účetních standardů. Příprava dokumentace pro inventurní komisi.

Příprava žádostí o dotaci z Fondu kultury na Velký dechový orchestr a z Fondu rozvoje obcí a měst od Středočeského Kraje na rekonstrukci fasády a dokončení stavebních úprav, dle Programu obnovy vesnice, č. p. 5 v Mančicích. Starosta navrhuje požádat o tyto dotace na rok 2011. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Příprava Mikulášské besídky Mateřské školy v Mančicích. Zúčastnili jsme se představení nového projektu Zahradní železnice zásmucka (Horní Chvatliny).

Starosta obce tímto jmenuje komisi kulturní a organizační ve složení: předseda – Zdeňka Ebertová, členové: Milan Štika, Milan Havlín, mgr. Valerie Řezníčková a Josef Srb.

3. Rozpočtové opatření č. 3/2010
Finanční výbor ve spolupráci s obecním úřadem předkládá zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 3/2010. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2010.

4. Rozpočet obce na rok 2011.
Starosta předkládá návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2011. Návrh byl projednán dne 22.11.2010 ve Finančním výboru. Finanční výbor doporučuje tento návrh zveřejnit a následně po uplynutí zákonné lhůty projednat ve schvalovacím řízení. Návrh rozpočtu je v souladu s platným rozpočtovým výhledem a je zde zohledněno navýšení mandatorních výdajů v souvislosti s předpokládaným zvýšením cen. Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Inventury 2010
Zastupitelstvo tímto stanovuje inventurní komisi ve složení: předseda – Milan Štika, členové - Milan Havlín, Jarmila Havlínová, ing. Iva Kuchařová, Zdeňka Ebertová, Kateřina Vašková, Jiří Čábela a za OÚ Radka Kostková, k provedení fyzických a dokladových inventur ke dni 31. 12. 2010. Fyzické kontroly majetku provede v Horních Chvatlinách (Klubovna) – ing. Iva Kuchařová, Kateřina Vašková, v Dolních Chvatlinách (Obecní úřad) – Milan Havlín, Milan Štika, Jarmila Havlínová a v Mančicích (Klubovna a hasič. zbrojnice) – Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela. Dále ukládá předsedovi Inventurní komise zajistit průběh inventur a zpracování závěrečných zápisů v termínu do 31. ledna 2011 a s výsledky seznámit zastupitelstvo na jeho nejbližším jednání po tomto termínu. Schváleno 8 hlasy přítomných.

6. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nám podalo informaci, že by byla možnost bezúplatně převést do majetku Obce pozemek v k. ú. Mančice. Zastupitelstvo tímto vyslovuje souhlas s bezúplatným převodem pozemku v k. ú. Mančice KN č. 291/1. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Žádost E. Kolářové a L. Honse o prodloužení splatnosti kupní smlouvy, která byla splatná do 30.09.2010, a to do 31.3.2011. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Žádost ředitelky MŠ Blanky Fialové o použití rezervního fondu do výše 50.000 Kč k pokrytí provozních nákladů. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí paní PhMr. Frkové a žádostí manželů Pangrácových. Dále žádost SDH Mančice o poskytnutí příspěvku na soutěžní činnost a žádost JSDH Dolní Chvatliny – Mančice na provoz jednotky. Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor k posouzení možnosti přispívat spolkům na jejich zájmovou činnost.

Další schůze OZ se bude konat 20. 12. 2010 od 17.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.

7. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 1. prosince 2010

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Havlín, Ing. Iva Kuchařová

Příloha

Zápis z finančního výboru

Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 1.12.2010, č.201008 (pdf 168 Kib)

.