Zápis ze zasedání OZ konaného dne 2. prosince 2004

Přítomni: Štika Zd., Protiva F., Semelka P. Štika M., Jaroš R., Franěk J., Mejšner J.

 

Omluveni:   Hoření  J., Sršeň Š.  – zaměstnání.

Hosté:

Zapisovatel: Zdeněk Štika

Ověřovatelé: Jan Franěk, Josef Mejšner.

 

Program:  1.  Úvod jednání.

2.       Činnost OÚ za uplynulé období.

3.       Žádosti a připomínky občanů, různé.

4.       Usnesení a závěr.

 

  1. Starosta zahájil jednání s konstatováním, že je přítomno 7 členů OZ, zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu program, zapisovatele a ověřovatelů zápisu nejsou připomínky. Úkoly stanovené minulým zasedáním OZ jsou splněny. Zasedání OZ svolané na 1. 7. 2004 se nekonalo pro malou účast zastupitelů. Je zahájeno stavebním úřadem příslušné řízení pro změnu využití parcel v D. Chvatlinách p.č. 1/1 a 1/2  pro bytovou výstavbu a následný převod těchto pozemků do vlastnictví Obce. Starosta seznámil OZ s probíhající kontrolou ze strany FÚ na dodržení podmínek při využití dotace z roku 2002. OÚ zorganizoval zájezd na výstavu Země živitelka.
  2. Starosta navrhuje zadat vytýčení  hranic pozemků – les (topoly v Dolních Chvatlinách). Odsouhlaseno všemi hlasy přítomných členů OZ.

Obecní zastupitelstvo souhlasí se směnou  pozemků v kú Mančice takto:  majetek Obce parcelní č. 45/1 (část 45/10 ), 42/9 a 42/1 za majetek  Karla Chadraby parcela   č.:  233. OZ pověřuje Františka Protivu – starostu obce podpisem příslušných smluv    a dokumentů. Je doporučeno zřídit na části pozemku  p.č. 42/9 věcné břemeno voného přístupu pro účely požární ochrany obce.   Schváleno všemi hlasy přítomných. Starosta obce podává tímto návrh na schválení rozpočtového provizoria na začátek roku 2005 ve výši 1/12 skutečnosti roku 2004.  Schváleno všemi hlasy přítomných.         Předseda Fin. výboru předkládá návrh rozpočtových opatření č. 1 na letošní rok ke schválení.  Schváleno všemi hlasy přítomných.

OZ pověřuje starostu obce k vydání příkazu starosty obce, kterým bude zajištěno provedení inventur 2004.
      

  1. Závěr jednání provedl starosta obce  s tím , že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního zasedání OZ.

 

V Dolních Chvatlinách dne 2. prosince 2004

 

Zapsal Zdeněk Štika,  zápis ověřili: Jan Franěk,  Josef Mejšner.

Komentáře jsou zavřeny.