Zápis č. 201504 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 10. 9. 2015

Přítomni: František Protiva, Jaroslav Hoření, ing. Iva Kuchařová, Roman Jeřábek, Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Jarmila Havlínová
Omluveni: Milan Štika – dovolená, Radek Štika – zaměstnání
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jarmila Dědková, Radek Sršeň
Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu. Zhodnocení oslav.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2015.
4. Zdroj pitné vody.
5. Diskuze, žádosti a připomínky, různé.
6. Závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:10 s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.

Běžná administrativní činnost OÚ, inkaso a evidence poplatků, příprava oslav výročí. Zajištění průběžné péče o veřejná prostranství a majetek Obce.

Oslava 765 let obce a 110 let VDO proběhla v rámci chvatlinského posvícení. Je třeba poděkovat všem občanům obce, kteří se aktivně podíleli na přípravách i zajištění průběhu oslav obce.

Byla zpracována a podána žádost o dotaci z Fondu hejtmana na realizaci Vánočního koncertu v Divadle Kolín, dále byla zpracována a podána žádost o dotaci na vybudování vodohospodářské infrastruktury – I. etapa – katastr Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o dotace 7 hlasy přítomných.

3. Rozpočtové opatření č. 3/2015.

Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 3/2015, které bylo projednáno a schváleno FV dne 31. 8. 2015. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 7 hlasy přítomných.

4. Zdroj pitné vody.

Vzhledem k tomu, že naší obci nebyly pro letošní rok poskytnuty žádné investiční dotace z fondů kraje, navrhuje starosta spolu s finančním výborem alokované prostředky na spoluúčast při těchto dotacích použít na zajištění zdroje pitné vody tak, jak je uvedeno v platném stavebním povolení (studna, inženýrské sítě a přístupová cesta s oplocením).

Dále navrhuje ve spolupráci s ing. Kuchařovou připravit výběr zhotovitele, dle platných předpisů.

Hodnotící komisí navrhuje zastupitelstvu jmenovat členy kontrolního výboru, popř. doplněného o projektanta ing. Fialu. Zastupitelstvo souhlasí s uvedeným návrhem7 hlasy přítomných.

5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.

Starosta seznámil OZ se žádostí M. J. o provedení plošné deratizace i s jeho odpovědí.

ZO bere na vědomí.

Starosta přednesl dopis Geoperfect s. r. o. (Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti IV-12-6015816, Dolní Chvatliny, kNN a NN pro p. č. 83/2). Zastupitelstvo trvá na svém původním vyjádření, a to navýšení jednorázové náhrady 50000 Kč 7 hlasy přítomných.

ÚZSVM nabízí převést do majetku Obce budovu bez č. p./č. e. na st. p. 81 (již nepoužívaná trafostanice). Zastupitelstvo nesouhlasí s převodem 7 hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce bude domluven dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18.30 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 10. 9. 2015.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jarmila Dědková

Radek Sršeň