Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 7.6.2007, č.200706

Přítomni: František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Roman Jeřábek, Petr Semelka, Zdeněk Štika, Milan Havlín
Omluveni: Josef Mejšner – zaměstnání Kateřina Vašková – mateřská dovolená
Hosté: Hedvika Jarošová
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Milan Štika, Roman Jeřábek

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO
  • 2. Činnost OÚ
  • 3. Závěrečný účet Obce a kontrola hospodaření
  • 4. Vítání občánků
  • 5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
  • 6. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, 2 omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání. Projednání provozního řádu obecní klubovny Mančice se odkládá na příští jednání ZO 12.7.2007. SDH Mančice bude vyzván, aby do 10.7.2007 projednal na členské schůzi stanovisko k obecnímu majetku v obecní klubovně Mančice a se svým písemným stanoviskem, aby seznámil ZO – zodpovídá F. Protiva

Schváleno všemi hlasy přítomných.

2. ZO bylo seznámeno s činností OÚ za uplynulé období.
Starosta informuje, že je vydáno stavební povolení na přístavbu MŠ, čeká se na nabytí právní moci, aby mohly být zahájeny práce a podepsána smlouva o dotaci. Je vydáno demoliční povolení na parc. č. 3/1 v Dolních Chvatlinách. Starosta doporučuje nevypisovat výběrové řízení (není povinné), v rámci poptávkového řízení oslovit firmu Dočkal Polní Voděrady a Geosan Zásmuky.

Schváleno všemi hlasy přítomných.

Starosta podal informaci o demolování čekárny v Horních Chvatlinách.

Připomínka ZO – informace občanů o termínech sběrů odpadů dávat každému do schránky.

ZO schvaluje odepsat pohledávky z minulých let vyplývající z poplatků za odpady u osob, které zemřely.

Schváleno všemi hlasy přítomných.

Starosta Obce navrhuje, aby odměny členů zastupitelstva a místostarosty byly stanoveny ve výši skutečnosti prosince roku 2006 tzn. beze změn.

Schváleno všemi hlasy přítomných.

3. Kontrola hospodaření
Dne 1. 3. 2007 provedli pracovníci Krajského úřadu kontrolu účetnictví Obce Dolní Chvatliny. Závěrem bylo konstatováno, že byly zjištěny méně závažné nedostatky, ale nebylo zjištěno zásadní porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví.
Zastupitelstvo schválilo zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce.
Schváleno všemi hlasy přítomných.

Závěrečný účet
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet s tím, že byly zjištěny nedostatky, ale nebylo zjištěno zásadní porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce 9. 3. 2007 a sejmut dne 30. 3. 2007.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Obce za rok 2006 s výhradami. Nápravná opatření budou provedena nejdéle do 30. 6. 2007.
Radka Kostková do 30.6.2007 přeúčtuje chybné zaúčtování pohledávky na účet Peníze na cestě, přepíše správné datumy zařazení do užívání u jednotlivých složek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, ve stanovených lhůtách bude zasílat přezkoumávajícímu orgánu písemné zprávy o plnění přijatých opatření, od 1. 1. 2007 budou opravné doklady opatřeny řádnou specifikací oprav.
Schváleno všemi hlasy přítomných.

4. Vítání občánků
ZO schvaluje uspořádat vítání občánků koncem září letošního roku. Pozvány budou děti narozené od roku 1998. Pro vítané občánky budou zřízena dětská konta Beruška u Komerční banky, se základním vkladem 300 Kč. Zastupitelstvo ukládá OÚ zajistit potřebné doklady.
Schváleno všemi hlasy přítomných.

5. Diskuze, připomínky a žádosti občanů
P. Semelka a F. Protiva navrhují, aby zastupitelstvo schválilo odprodej pozemků, na kterých jsou studny využívané občany Obce k zásobování jejich rodinných domků těmto občanům, za poplatky přímo spojené s tímto prodejem a s převodem vlastnictví.
Schváleno všemi hlasy přítomných.

Starosta informoval ZO o návrhu řešení likvidace bioodpadu z domácností. Projednání se odkládá na příští jednání ZO.

Starosta informoval o návrhu smlouvy na zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci v Horních Chvatlinách na pozemku č. 444/2. ZO s takto navrženou smlouvou nesouhlasí, výše částky za zřízení věcného břemene je nevyhovující. Schváleno všemi hlasy přítomných. Souhlasné stanovisko by bylo možné vydat v případě, že bude předem znán konkrétní důvod zřízení věcného břemene a částka za jeho zřízení bude minimálně 15.000 Kč.

ZO souhlasí se zřízením míst pro matky s dětmi ve všech třech obcích. Vzhledem k rozdílným názorům umístění v Dolních Chvatlinách by bylo rozhodnuto na příštím jednání ZO.
Schváleno všemi hlasy přítomných.

M. Štika navrhuje, aby ve spolupráci s akcí na dotaci SK Chvatliny Obec provedla opravu přilehlé komunikace v místě vjezdu na hřiště v částce cca 20.000 Kč. 
Schváleno všemi hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 12. července 2007 od 19.00 v Dolních Chvatlinách.

V Dolních Chvatlinách dne 7. června 2007.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Štika, Roman Jeřábek.