Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 4.12.2008, č.200811

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Kateřina Vašková, Milan Havlín, Roman Jeřábek, Ladislav Beran , Josef Mejšner
Hosté:
SDH Mančice
Zapisovatel:
Radka Kostková
Ověřovatelé:
Roman Jeřábek, Milan Havlín
Omluveni:
Zdeněk Štika- zaměstnání, Petr Semelka- zaměstnání

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
  • 2. Kontrola hospodaření Obce 2008 – I. část.
  • 3. Rozpočet na rok 2009.
  • 4. Inventury 2008.
  • 5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů
  • 6. Usnesení a závěr


1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Starosta informuje zastupitelstvo:
Dne 25. 11. 2008 proběhla na Obci I. část kontroly hospodaření za rok 2008. Zaměřená byla zejména na správnost a plnění usnesení ZO, soulad rozhodnutí se zákony, hospodaření s majetkem Obce, vedení a správnost účetnictví. Byly zjištěny tři závady (chybně účtovány poplatky bance na účet 420 místo na 474, Dopravní značení nebylo zaúčtováno jako investiční náklad, Dopravní značení nebylo vedeno na majetkovém účtu budovy,stavby a haly), v ostatních oblastech kontroly bez závad. K nápravě těchto drobných závad vydal starosta pokyn a náprava byla provedena při účetní uzávěrce k 30. 11. 2008. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek kontroly a souhlasí s provedeným opatřením. Schváleno všemi hlasy přítomných.

3. Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2009, dále předkládá návrh navýšit rozpočet MŠ na rok 2009 na částku 200 000,- Kč (ředitelka MŠ zajistila vedení účetnictví a mezd za uvedené navýšení). Po projednání žádosti SDH Mančice se navrhuje povýšit výdaje na PO na 60000,- Kč. O uvedené navýšení snížit výdaje na provoz vnitřní správy- opravy a udržování.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet s výše uvedenými úpravami všemi hlasy přítomných.

4. ZO schvaluje inventurní komisi ve složení všech členů zastupitelstva, Radek Sršeň, Radka Kostková a Ing. Hana Šedivá. Inventura bude provedena dne 29.12.2008 od 17.00 na OÚ Dolní Chvatliny.

5. Starosta navrhuje, aby se v zimním období pokračovalo na obnovení bytu v Mančicích čp. 5
Letošní investiční akce byly provedeny levněji o cca 100 000,- než byl předpoklad, za tuto částku by bylo možné vybudovat příčky, podlahy a sanitární rozvody. Schváleno všemi hlasy přítomných.
Dále starosta navrhuje postoupit pohledávku za L. Bělinou ve smyslu předloženého návrhu. Schváleno všemi hlasy přítomných.
Žádosti: – p. Jan Živnůstka žádá o odprodej části pozemku 288/1 v D. Chvatlinách (viz. přiložený plánek). ZO souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku č. 288/1 v k ú. Dolní Chvatliny za 40,- Kč/1 m2. Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel.Ž
Žádost o odpuštění penále za poplatek TDO za rok 2008 pana Fundy. Schváleno všemi hlasy přítomných.
Žádost o snížení poplatku na rok 2009 na 50% (250 Kč) pí. Bělohlávkové. Schváleno všemi hlasy přítomných.
Žádost o odpuštění poplatku na rok 2009 za budovy č. p. 6 a 15 v Dolních Chvatlinách pí. Procházkové.Schváleno všemi hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.
V Dolních Chvatlinách dne 4. prosince 2008.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Roman Jeřábek, Milan Havlín