Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 3.5.2007, č.200705

Přítomni: F. Protiva, K. Vašková, M. Štika, L. Beran, R. Jeřábek, P. Semelka, Zd. Štika, M. Havlín
Omluveni: J. Mejšner, – nemoc. M. Havlín – zaměstnání.
Hosté: Zapisovatel: Z. Štika
Ověřovatelé: M. Štika, R. Jeřábek

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z min. jednání.
  • 2. Činnost OÚ.
  • 3. Plnění rozpočtu, rozpočtové opatření č. 1
  • 4. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.
  • 5. Usnesení a závěr.


1.Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, dva omluveni – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2.ZO bylo seznámeno s činností OÚ za uplynulé období. Při kontrole zápisu vyplynul úkol zpracovat provozní a výpůjční řád Obecní klubovny v Mančicích, která by měla sloužit převážně společenským a kulturním akcím, popř. jednorázovým akcím spolků. Návrhy členů ZO budou projednány na příští schůzi zastupitelstva. ZO pověřuje starostu obce aby navrhl SDH Mančice projednat možný pronájem, či odprodej majetku SDH, který by Obec mohla využít pro provoz klubovny, s výsledkem projednání seznámit ZO formou písemného stanoviska se specifikací majetku. Schváleno všemi hlasy přítomných.

3.ZO bylo seznámeno s plněním rozpočtu k 30. 4. 2007 a s návrhem Rozpočtového opatření č. 1, které spočívá ve zohlednění přidělených dotací obci a jejich využití. Schváleno všemi hlasy přítomných.

4. Diskuze – připomínky občanů:

- Starosta seznámil ZO se zahájením prací na aktualizaci Územního plánu Obce. V první etapě se jedná zejména o změnu charakteru využití pozemků tak, jak bylo již zastupitelstvem odsouhlaseno, zapracování protizáplavových opatření, vodovodu a kanalizace včetně ČOV, lesoparku a polních cest.

- Starosta navrhuje aby Obec požádala o povolení hospodářské – zemědělské činnosti (živnostenský list). Zastupitelstvo souhlasí. Schváleno všemi hlasy přítomných.

- MS Chvatliny žádá Obec o vydání souhlasu s vybudování umělé nory k odchytu lišek na pozemku p.č. 183/56 podél struhy směrem na Hoštice. Zastupitelstvo souhlasí. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Manželé Jeřábkovi, Dolní Chvátliny žádají o změnu charakteru užívání pro územní plán na svém pozemku v kú. Dolní Chvatliny p.č. 183/38. Zastupitelstvo souhlasí. Schváleno všemi hlasy přítomných.

5.Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesení z dnešního jednání.

Příští zasedání zastupitelstva obce bude dne 7. června 2007 v Dolních Chvatlinách.

V Dolních Chvatlinách dne 3. května 2007.
Zapsal: Zdeněk Štika
Zápis ověřili: Milan Štika, Roman Jeřábek.