Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 29.12.2008, č.200812

Přítomni:
František Protiva, Milan Štika, Kateřina Vašková, Petr Semelka, Roman Jeřábek, Ladislav Beran ,
Hosté:
Radek Sršeň, ing. Hana Šedivá
Zapisovatel:
František Protiva
Ověřovatelé:
Roman Jeřábek, Milan Štika

Program:

  • 1. Úvod, usnášeníschopnost, kontrola zápisu z minulého jednání ZO.
  • 2. Rozpočtové opatření 5/2008.
  • 3. Oprava zápisu a znění usnesení.
  • 4. Usnesení a závěr


1.  Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů není připomínek. ZO bylo seznámeno se zápisem z minulého jednání.

2. Starosta seznámil zastupitelstvo se zněním rozpočtového opatření č. 5/2008. Schváleno všemi hlasy přítomných.

3. Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh na změnu znění zápisu a z toho vyplývajícího usnesení, která se týká převodu 7/14 st. p. č. 88 v kú Horní Chvatliny (u čekárny v Horních Chvatlinách). Jedná se o zápis č. 200810 ze dne 13. 11.2008. Změna spočívá v nahrazení původního textu tímto: „Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje bezúplatný převod 7/14 pozemku p.č. 88 v kú. Horní Chvatliny z vlastnictví stáu za podmínek v „čl.III.“, do vlastnictví obce. Důvodem je, že na části tohoto pozemku je umístěna autobusová zastávka pro výkon veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě. A to základní i ostatní dopravní obslužnosti“.
Zastupitelstvo schvaluje tuto změnu všemi hlasy přítomných.

4. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

V Dolních Chvatlinách dne 29. prosince 2008.

Zapsala: František Protiva

Zápis ověřili: Roman Jeřábek, Milan Štika