Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 10. 2023

Zápis č. 202307

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, 

konaného v Dolních Chvatlinách dne 23. 10. 2023

Přítomni: Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan Havlín, Ing. Jaromír Jaroš, Radek Štika

Omluveni: Jakub Skočdopole

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Lukáš Pokrovskij, Radek Štika

Program:

  1. Úvod a usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Rozpočtové opatření č. 7/2023
  4. Obecně závazné vyhlášky
  5. ČEZ
  6. Autobusové zastávky
  7. Nákup pozemku
  8. Prodej obecního pozemku
  9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  10. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů.  Schváleno 8 hlasy přítomných. 

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, probíhající oprava víceúčelového hřiště, přípravné práce – oprava HZ v Mančicích – dotace, dokončovací práce na opravě střechy márnice v D.CH. – poděkování ZOD Dolní Chvatliny za uskladnění materiálu a manipulaci s ním., dokončení prostoru u OÚ. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření č. 7/2023

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2023. Schváleno 8 hlasy přítomných. 

4. Starosta seznámil ZO s návrhem obecně závazných vyhlášek:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Dolní Chvatliny

Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných.

5. ČEZ

Místostarosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí č. 8120093129 o realizaci přeložky kabelu nn v k.ú. Mančice. ZO souhlasí 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6. Autobusové zastávky

Starosta s místostarostou zastupitelstvu přednesli zápisy o výběru zhotovitele na opravu povrchu autobusové zastávky v Horních Chvatlinách a Mančicích. Z došlých nabídek byla vybrána nabídka s nejnižší cenou na opravu obou zastávek – firma Dočkal CZ.  ZO schvaluje 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy.

7. Nákup pozemku

Starosta s místostarostou zastupitelstvu přednesli návrh na zakoupení pozemku v k.ú. Dolní Chvatliny parc. č. 8/3 o výměře cca 900 m2 (zahrada MŠ) dle znaleckého posudku č. 503/75/2023.ZO souhlasí 8 hlasy přítomných.

8. Prodej části obecního pozemku

Prodej části pozemku č. 36/11 o výměře 14 m a 66 m2 v k. ú. Dolní Chvatliny dle zveřejněného záměru panu V.B. za cenu 200 Kč/m2. ZO schvaluje prodej 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – úprava hasičské zbrojnice Mančice č. p. 51.

ZO souhlasí 8 hlasy přítomných za dodržení všech platných norem.

Žádost o změnu územního plánu 

Žádost pana F. S. o změnu územního plánu v k. ú. Mančice pozemek číslo 105 o výměře 3974  m2 z plochy zeleně soukromé na plochu bydlení. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí, v případě změny ÚP zařadí žádost do připravované změny.

Žádost o změnu územního plánu 

Žádost paní I.K. o změnu územního plánu v k .ú. Horní Chvatliny pozemek číslo 193 a 194 na pozemek určený pro individuální výstavbu vesnického typu – rodinných domů. Zastupitelstvo bere žádost na vědomí, v případě změny ÚP zařadí žádost do připravované změny.

 

Žádost I.K. o vydání souhlasu s dělením pozemků parc. č. 31/1 a 31/5 v k. ú. Horní Chvatliny. ZO souhlasí 8 hlasy přítomných s dělením zmíněných pozemků. 

 

Žádost Elektro Oáza o vyjádření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí na umístění VB stavba: IV-12-6034228 KO_Dolní Chvatliny parc. č. 1/1 k NN (ČEZ Distribuce). ZO souhlasí 8 hlasy přítomných s umístěním VB a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

 

10. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude stanoven dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:45.

V Dolních Chvatlinách dne 23. října 2023

Zapsal: Radek Sršeň

Zápis ověřil: Lukáš Pokrovskij, Radek Štika

 

Komentáře jsou zavřeny.