Zápis ze zasedání OZ konaného dne 13. ledna 2005

Přítomni: Štika Zd., Protiva F., Semelka P. Hoření  J Franěk J.,.

 

Omluveni:   Štika M., Jaroš R., Mejšner J. Sršeň Š.  – zaměstnání.

Hosté:

Zapisovatel: Jaroslav Hoření

Ověřovatelé: Petr Semelka, Zdeněk Štika.

 

Program: 1.  Úvod jednání.Činnost OÚ za uplynulé období.

2.       Žádosti a připomínky občanů, různé.

3.       Usnesení a závěr.

 

1.       Starosta zahájil jednání s konstatováním, že je přítomno 5 členů OZ, zastupitelstvo je usnášeníschopné. K návrhu program, zapisovatele a ověřovatelů zápisu nejsou připomínky. Úkoly stanovené minulým zasedáním OZ jsou splněny.

-          Starosta seznámil členy OZ s výpočtem  výše poplatku za TDO na rok 2005,  která činí 665,- Kč na poplatníka.

-          OZ stanovuje úlevu na poplatku takto: poplatník s trvalým pobytem – 195,- Kč,      ostatní – 165,- Kč. Poplatek na rok 2005 tedy činí 470,- Kč, resp. 500,- Kč. Schváleno všemi hlasy přítomných.

-          Starosta seznámil s požadavkem STE Kolín zpětně uzavřít smlouvu o sdružení prostředků na provedenou rekonstrukci  (kabelizaci) rozvodné sítě v H. Chvatlinách.  OZ nesouhlasí  se sdružováním prostředků na tuto akci. Důvod nesouhlasu je , že uvedenými pracemi byla odstraněna dlouhodobá závada – velké podpětí v síti, na kterou si Obec stěžovala nejméně 20 let;  požadavek na sdružení prostředků nebyl projednán před zahájením akce.  Schváleno všemi hlasy přítomných.

2.       Žádost Hany Musilové – Mančice o majetkové vypořádání jí užívaných pozemků dle geometrického plánu č.j. 38-5/2004.  Odsouhlaseno všemi hlasy přítomných členů OZ..

Stanislav Vaněk žádá o zrušení nájemného z pronajatých prostor obchodu čp. 4. OZnesouhlasí se zrušením nájemného a trvá na svém původním rozhodnutí z roku 2004   Schváleno všemi hlasy přítomných.
 

3.       Závěr jednání provedl starosta obce  s tím , že rozhodnutí uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního zasedání OZ.

 

V Dolních Chvatlinách dne 14. ledna 2005

 

Zapsal Jaroslav Hoření,  zápis ověřili: Petr Semelka, Zdeněk Štika..