Zápis ze zasedání ZO dne 5. 4. 2022

Zápis č. 202203 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 5. 4. 2022

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová, Jaroslav

Hoření, Ing. Iva Kuchařová, Věra Fundová, Ladislav Beran          

Omluveni:     Pavel Vaněk

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Věra Fundová, Zdeňka Ebertová

 

Program:

1. Úvod a usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021

4. Účetní závěrka za rok 2021 – Obec

5. Účetní závěrka za rok 2021 – MŠ

6. Výše vodného a stočného na rok 2022

7. Rozpočtové opatření č. 3/2022

8. Výběrové řízení – schválení dodavatele zakázky malého rozsahu – Oprava chodníku Dolní    Chvatliny

9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

10. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:15 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu.

 

3. Schválení závěrečného účtu obce

Znění návrhu závěrečného účtu Obce za rok 2021 bylo zveřejněno dne 10. března 2022 na úřední desce OÚ a webových stránkách obce. Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo Obce schvaluje závěrečný účet Obce za rok 2021 bez výhrad. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

4. Účetní závěrka Obce za rok 2021

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku Obce za rok 2021 8 hlasy přítomných.

 

5. Účetní závěrka MŠ za rok 2021

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2021 8 hlasy přítomných.

6. Výše vodného a stočného na rok 2022

Starosta seznámil OZ s návrhem o zvýšení ceny vodného a stočného na rok 2022 z důvodu nárůstu nákladů spojených s provozem vodovodu a kanalizace. Navrhovaná cena je 50 Kč s DPH za m3 vodného a i stočného. Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

7. Rozpočtové opatření č. 3/2022

Místostarosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 3/2022.

Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

8. Výběrové řízení – schválení dodavatele zakázky malého rozsahu – Oprava chodníku Dolní Chvatliny

Předsedkyně VK seznámila ZO s výsledkem výběrového řízení „Oprava chodníku – Dolní Chvatliny“. Dle předložených nabídek předsedkyně výběrové komise doporučila OZ uzavřít smlouvu s firmou CE-DA servis s.r.o. Velký Osek. OZ pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Starosta seznámil ZO s návrhem darovací smlouvy od Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti užívacího práva – Hřbitov Dolní Chvatliny na pozemcích p.č. 313/2 o výměře 2253m2 – ostatní plocha, p.č. 313/3 o výměře 486m2– ostatní plocha, p.č. 313/20 o výměře 270m2 – ostatní plocha a p.č. st. 109 o výměře 40 m2. Schváleno 8 hlasy přítomných. ZO pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy.

 

Starosta seznámil OZ s návrhem f. Cetin na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích Obce Dolní Chvatliny. Schváleno 8 hlasy přítomných. ZO pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy.

 

10. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:00 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 5. dubna 2022

Zapsal:                                    Radek Sršeň

Zápis ověřil: Věra Fundová, Zdeňka Ebertová

 

Komentáře jsou zavřeny.