Vyhláška č. 2/2007 – o místním poplatku za provoz systému shomažďování … odpadů …

O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A
č. 2 /2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny vydalo usnesením ze dne 12.7.2007 na základě ustanovení § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění zák. č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Obec Dolní Chvatliny touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).

2) Správu místního poplatku vykonává (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.

Čl. 2
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem domu.

3) V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

4) Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (u nezletilých dětí např. jejich rodiče).

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2)V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 4
Sazby poplatků

1)Sazba poplatku činí 500 Kč a tvoří ji:

a)částka 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok

b)částka 250 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2)Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svozu netříděného komunálního odpadu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 5
Osvobození, úlevy

1) poplatek neplatí osoby, které jsou dlouhodobě hospitalizovány v léčebných či sociálních zařízeních.

2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

3) Osvobození od poplatku za komunální odpad zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, v němž tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na poplatku se vrátí na základě žádosti poplatníka, činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 7
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný bez vyměření vždy do 31.3. každého roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 8
Ustanovení společná a přechodná

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nebo osoba uvedená v ust. čl. 3 této vyhlášky nesplní svoji povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ust. § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1) Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Dolní Chvatliny č. 2001/2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a vyhlášky č. 1/2006, kterou se mění OZV č. 2001/

2.) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.7.2007.
………………………..
Milan Štika
místostarosta

………………………..
František Protiva
starosta

Vyvěšeno dne: 13. 7. 2007

Komentáře jsou zavřeny.