Vyhláška č. 1/2007 – o stanovení systému shomažďování, sběru, přepravy … odpadů na …

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A
č. 1 /2007
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Dolní Chvatliny.

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny vydalo usnesením ze dne 12.7.2007 na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. h), a § 10, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů , a v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na správním území Obce Dolní Chvatliny včetně spádových obcí, dále jen „systém“.

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby na území obce.

Čl. 2
Základní pojmy

1. Zákon o odpadech – zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, katalog odpadů – vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů.
2. Komunální odpad se třídí:
a) vytříděné využitelné složky komunálního odpadu ( např. papír a lepenka, sklo, plasty aj.)
b) nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin ( např. rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť, barvy, lednice, mrazící zařízení, televizory, baterie, akumulátory, použité motorové a převodové oleje a jejich obaly atd.)
c) směsný odpad – složku komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, objemného a nebezpečného odpadu, případně dalších komodit.
d) objemný odpad
e) odpad ze zeleně
3. Sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery, určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby (tzv. popelnice nebo kontejner), které splňují technické parametry podle zvláštních předpisů s vnitřním objemem od 110 l do 1 100 l. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner. Pro směsný odpad lze použít i plastové pytle dodané svozovou společností a označené jejím logem.
4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu určuje obec po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či správcem nemovitosti.
5. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních nádob.
6. Mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního vozidla svozové společnosti.

Čl. 3
Třídění odpadu

Komunální odpad (dále jen odpad) se třídí na následující složky:
a) papír a lepenka (barva nádoby modrá)
b) sklo (barva nádoby zelená)
c) plasty, nápojové kartony (barva nádoby žlutá)
d) objemný odpad
e) nebezpečné složky komunálního odpadu
f) směsný odpad
g) uhynulá zvířata
h) odpad ze zeleně a dřevní hmoty
ch) kovy

Čl. 4
Místa určená pro odkládání odpadu

(1) Místa určená pro odkládání odpadu směsného a separovaného jsou:
a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu definované touto vyhláškou
b) odpadkové koše na veřejných prostranstvích
c) nádoby na separovaný odpad jsou umístěny:
- Horní Chvatliny – náves
- Dolní Chvatliny – u Obecního úřadu
- Mančice – u požární zbrojnice
(2) Místa určená pro odkládání nebezpečných složek komunálního a objemného odpadu jsou:
a) zastávky pravidelného svozu, na nichž je zajištěn svoz nebezpečných složek komunálního a objemného odpadu. Termín sběru, časový rozvrh a seznam odebíraných odpadů je předem vyhlášen obvyklým způsobem.
(3) Kovy – obec zajišťuje odvoz z domácností jedenkrát ročně.
(4) Uhynulá zvířata a jejich části nesmí být odkládána do žádných sběrných nádob ani kontejnerů. Jejich odstranění zajistí veterinární asanační služba.
(5) Odpadkové koše na veřejných prostranstvích jsou určeny pro odkládání drobného odpadu po konzumaci občerstvení na veřejném prostranství. Do těchto košů je zakázáno odkládat odpad z domácností.
(6) Vlastník nebo správce nemovitosti si zajistí sám potřebný počet sběrných nádob. Četnost svozu sběrné nádoby určuje obec prostřednictvím svozové společnosti.

Čl. 5

Stanoviště sběrných nádob

(1) Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nezpůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, byly dobře přístupné pro naplňování a vyprazdňování, bez časových ztrát a zvláštních těžkostí.
(2) Při určování stanoviště je třeba dodržovat hygienické a estetické zásady a dbát, aby stálá stanoviště:
a) byla zpevněná,
b) nebyla umístěna na návětrné straně v blízkosti oken bytové zástavky, dětských hřišť a frekventovaných míst
(3) Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být bezplatně použito veřejného prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprazdňování a tak, aby tím nebyla vytvořena dopravní překážka.

Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do svozových vozů. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ a výlepových plochách.

ČL. 7
Sběr a svoz objemného odpadu

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do svozových vozů. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ a výlepových plochách.

Čl. 8
Povinnosti fyzických osob

1. Fyzické osoby jsou povinny ukládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanovenému obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.
2. Sběrné nádoby v den svozu svozovou firmou umístit maximálně do 10m od zpevněné komunikace v době nejpozději do 5,30 hodin svozového dne.

Čl. 9
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Poplatek za provoz výše uvedeného systému se řídí samostatnou obecně závaznou vyhláškou vydanou v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplnění.

Čl. 10
Sankce

(1) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.

(2) Kontrolu a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky vykonává Obecní úřad Dolní Chvatliny.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Dolní Chvatliny č. 2001/1, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Dolní Chvatliny.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.7.2007.
……………………….

Milan Štika
místostarosta

……………………….
František Protiva
starosta
Vyvěšeno dne: 13. 7. 2007

Komentáře jsou zavřeny.