Veřejná vyhláška – zadání územního plánu pro obec Dolní Chvatliny

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu podle § 6, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o z n a m u j e vsouladu s § 47, odst. 2 stavebního zákona projednání návrhu Zadání územního plánu pro obec Dolní Chvatliny

Městský úřad Kolín

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 748 257
e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz

naše č.j.

vyřizuje

telefon

v Kolíně dne

ORR 8558/09-102/2009-ska

Ing. Jaromír Skála

321 748 340

16.02.2009

Věc: Územní plán Dolní Chvatliny – oznámení pořizovatele o projednávání zadání

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu podle § 6, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

o z  n a m u j e

v souladu s § 47, odst. 2 stavebního zákona projednání návrhu Zadání územního plánu pro obec Dolní Chvatliny.

Návrh Zadání územního plánu Dolní Chvatliny bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, tj. ve dnech

20. února 2009 – 23. března 2009

u pořizovatele (Městský úřad Kolín, budova radnice, III. patro) a na Obecním úřadu Dolní Chvatliny, v pracovních dnech.

Připomínky může každý uplatnit u pořizovatele ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení.

Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele podněty do 30 dnů od obdržení návrhu zadání.

Dotčené orgány a Krajský úřad Středočeského kraje mohou uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštních právních předpisů do 30 dnů od obdržení návrhu zadání.

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Martin Jírovský

vedoucí odboru

Komentáře jsou zavřeny.