- Informační server obce Dolní Chvatliny - https://www.dolnichvatliny.cz -

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o místním poplatku ze psa

Posted By admin On 16.5.2007 @ 2:54 pm In Platné obecně závazné vyhlášky | Comments Disabled

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A
č. 4/2007
o místním poplatku ze psa

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny vydalo usnesením ze dne 8.11.2007 na základě ustanovení § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v e znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1)Obec Dolní Chvatliny zavádí místní poplatek ze psů (dále jen poplatek).
Čl. 2

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 31.1. každého roku.

2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjménú, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Osoba, která je podnikatelským subjektem uvede rovněž čísla účtu u peněžních ústavů na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti, která souvisí s držením psa.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny týkající se poplatkové povinnosti.

Čl. 3

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:

a) za prvního psa 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 500,- Kč
c) sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 200,- Kč

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31. března běžného roku v hotovosti na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách, dále složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet Obce vedený v Komerční bance v Kolíně pod číslem 9528151/0100, variabilní symbol 1341.

Osvobození a úlevy

1) Od poplatku se osvobozují psi:

a) užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných nebo osob s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu

b) osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu zdravotně postižených osob

c) a další osoby, kterým držení a používání psa stanoví zvláštní právní předpis

2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. března kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 6

Ustanovení společná a závěrečná

1) Včas nezaplacené / neodvedené / poplatky nebo jejich nezaplacenou / neodvedenou / část může obec platebním výměrem zvýšit až na trojnásobek.
2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, může mu správce poplatku dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4) Byl-li před uplynutím tého lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn.5) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstanění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 7

Správa poplatku

Správu poplatku vykonává Obec Dolní Chvatliny. V řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zák. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Dolní Chvatliny č. 1/1999 o místních poplatcích ze dne 31.5. 1999 a č. 3/2007 o místním poplatku ze psa ze dne 12.7.2007.

Čl. 9

Záverečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.
……………………….
Milan Štika
místostarosta

……………………….

František Protiva
starosta

Vyvěšeno dne: 9. 11. 2007


Article printed from Informační server obce Dolní Chvatliny: https://www.dolnichvatliny.cz

URL to article: https://www.dolnichvatliny.cz/uredni-deska/platne-obecne-zavazne-vyhlasky/obecne-zavazna-vyhlaska-c-42007-o-mistnim-poplatku-ze-psa/

Copyright © 2009 Informační server obce Dolní Chvatliny. All rights reserved.