Rozhodnutí čj. 4/2007/3 ze dne 4. října 2007

Čj. 4/2007/3
Dne 4. října 2007

U S N E S E N Í

Obecní úřad Dolní Chvatliny rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), takto:Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu se Zdeněk Štika narozen dne 23.4.1978, bytem Dolní Chvatliny č. p. 24 ustanovuje opatrovníkem Nataši Pesocké, narozené dne 5.4.1978, bytem Mančice 44.Odůvodnění:V místě trvalého pobytu se nezdržuje a nepřebírá korespondenci.
Pučení o opravném prostředku:Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
František Protiva
starosta Obce

- toto usnesení se oznamuje podle § 32 odst. 6 správního řádu

Převzal osobně dne: 4.10.2007

Komentáře jsou zavřeny.