Návrh pachtovní smlouvy

Smlouva o zemědělském pachtu

 

uzavřená dle ustanovení §§ 2332 až 2340, zákona č. 89/2012 Sb.,  Občanský zákoník, ve znění platném od 1.1.2014.

 

 

Smluvní strany:

Obec Dolní Chvatliny

Dolní Chvatliny čp. 4, 281 44  p. Zásmuky

IČ: 00235351.

Zastoupená Františkem Protivou , starostou Obce,

na straně jedné

(dále jen „propachtovatel“)

 

a

 

Zastoupená

na straně druhé

(dále jen „pachtýř“)

 

uzavřely níže uvedeného data tuto smlouvu o zemědělském pachtu

 

 

I.
Předmět smlouvy

 

(1) Touto smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři následující zemědělské pozemky ………..  v k. ú. …………………o výměře …………………. k dočasnému užívání a požívání.

 

(2) Pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané pachtovné.

 

(3) Pachtýř se zavazuje vlastní prací předmět smlouvy řádně obhospodařovat tak, aby přinášela výnos, který mu náleží.

 

II.
Pachtovné

 

(1) Pachtovné se sjednává následovně:

Částkou ……  Kč (slovy ……………………………………………) ročně, dohodou, dle návrhu pachtýře ze dne ………………

 

(2) Pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu. První pachtovné bude pachtýř platit v roce 2015 a následně vždy 1. října daného roku. Pachtovné lze zaplatit převodem na běžný účet    Obce Dolní Chvatliny   č. 2800371570/2010 u FIO Banky Kolín.

 

 

 

 

III.

Předání předmětu smlouvy

 

Propachtovatel při podpisu této smlouvy předal pachtýři předmět smlouvy, což obě strany svými níže uvedenými podpisy rovněž stvrzují. Pachtýř v současné době předmět smlouvy užívá.

 

IV.
Další práva a povinnosti stran

 

 (1) Propachtovatel

 1. Provede-li propachtovatel na propachtované věci opatření, k němuž je povinen nebo oprávněn dle této smlouvy nebo z jiného právního důvodu, je povinen nahradit pachtýři v přiměřeném rozsahu náklady a ztráty výnosu, které pachtýři v důsledku takového opatření vzniknou; požádá-li o to pachtýř, je povinen mu propachtovatel poskytnout přiměřenou zálohu. Tím není dotčeno pachtýřovo právo na slevu z pachtovného nebo jeho prominutí.
 2. Zlepší-li propachtovatel propachtovanou věc do té míry, že pachtýř bude moci při řádném hospodaření dosáhnout vyššího výnosu, má propachtovatel právo na přiměřené zvýšení pachtovného.
 3. Neodstraní-li propachtovatel vadu věci, kterou má povinnost odstranit, bez zbytečného odkladu, a klesne-li proto výnos z propachtované věci pod polovinu běžného výnosu, má pachtýř právo na slevu z pachtovného; odstraní-li vadu sám, má právo na náhradu vynaložených nákladů. Jedná-li se o vadu, která zásadním způsobem ztěžuje, nebo i znemožňuje požívání propachtované věci tak, že z ní lze nanejvýš dosáhnout jen nepatrný výnos, má pachtýř právo na prominutí pachtovného, nebo na vypovězení pachtu bez výpovědní doby.(2) Pachtýř
 1. Je povinen umožnit propachtovateli účinnou kontrolu řádného užívání předmětu smlouvy.
 2. Propachtuje-li pachtýř propachtovanou věc jinému, přenechá-li ji jinému k užívání nebo změní-li hospodářské určení věci, anebo způsob jejího užívání bez písemného propachtovatelova předchozího souhlasu, může propachtovatel vypovědět pacht bez výpovědní doby.
 3. Pachtýř není oprávněn provádět na předmětu smlouvy změny bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele. Tím nejsou dotčeny povinnosti pachtýře uvedené v článku I. této smlouvy.
 4. Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář a pečovat o to, aby na předmětu smlouvy nevznikla škoda, nebo se snížila její hodnota pro další zemědělské využívání.
 5. Pachtýř je povinen na jím užívaném předmětu pachtu dodržovat a zabezpečovat účinná protierozní opatření.
 6. Pachtýř není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele jakékoliv stavby a trvalé porosty.. 

  V.
  Doba trvání pachtu

 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku. Byla-li smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i výpověď písemnou formu.
 3. Má se za to, že u zemědělského pachtu je pachtovním  rokem období od 1. října do 30. září následujícího roku.

Pachtýř je povinen propachtovanou věc vrátit v den skončení pachtu propachtovateli. Neučiní-li tak, náleží propachtovateli výše sjednané pachtovné, jakoby pacht trval. Plody a užitky vytěžené pachtýřem v té době se počítají jako užitky za celý rok.

 

 

VI.
Závěrečná ustanovení

(1) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.

 

(2) Tato smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.

 

(3) Tato smlouva plně nahrazuje dříve uzavřené smlouvy, vztahující se k předmětu pachtu, které se tímto           ruší.

 

(4) Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o zemědělském pachtu.

 

(5) Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

 

 

 

V Dolních Chvatlinách dne              2014

 

 

 

Podpisy účastníků smlouvy:

 

 

 

 

…………………………………………….                                                         ……………………………………………….

propachtovatel                                                                                        pachtýř

 

(tato doložka bude uvedena po schválení zastupitelstvem)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny

na  schůzi, konané dne    2014.

 

František Protiva, starosta Obce