Závěrečný účet obce Dolní Chvatliny za rok 2004

Obec Dolní Chvatliny, okres Kolín, Dolní Chvatliny čp. 4,  281 44 p. Zásmuky, tel.: 321790435,

fax:  321790692, Email: dolnichvatliny@iol.cz, www: dolnichvatliny.iol.cz.

Hospodaření roku 2004

Daňové příjmy  a dotace 4 672 843,10 Kč
Příjmy z poskytování služeb a pronájmy 544 583,53 Kč
Příjmy celkem 5 217 426,63 Kč
Příspěvek na dopravu 48 200,– Kč
Příspěvek na školy 123 810,– Kč
Mateřská škola 894 535,00 Kč
Kultura a tělovýchova 159 455,83  Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 326 418,90 Kč
Veřejné osvětlení a hřbitov 115 342,64 Kč
Byt. Hospodářství, veř. zeleň, silnice, studny 120 572,95 Kč
Požární  a civilní ochrana 12 288,39 Kč
Volby 68 972,10 Kč
Opravy a udržování včetně materiálu 434 268,27 Kč
Pojištění 164 723,– Kč
Mzdy zaměstnanců a brigádníků 198 076,– Kč
Ostatní náklady OZ a OÚ  včetně projektové činnosti 478 774,28,- Kč
Úroky placené 31 988,73 Kč
Splátka úvěru 1 200 000,– Kč
Výdaje celkem 4 377 426,63 Kč

Rozdíl ve výši 840 000,00 Kč byl uložen jako z rezerva na splátky úvěru obce.

V roce 2004 nebyly prováděny jakékoliv investiční akce.  Mimo běžný provoz Obce byla největším výdajem rekonstrukce sálu a podlahy na hospodě v Mačicích. Vzhledem k úsporám na úseku územního plánování a neuskutečněním nákupu pozemků od Pozemkového fondu, mohlo být zaplaceno 200 000,- Kč navíc jako předčasná splátka  jistiny rovněž v souladu s úvěrovou smlouvou . Nepředpokládané nahodilé příjmy (např. pojistné) umožnily vznik rezervy ve výši 840 000 kč.

Dále byl získán Kulturní grant Středočeského kraje ve výši 50 000,– Kč na činnost Velkého dechového orchestru, tato částka byla použita v souladu s příslušnou smlouvou na dopravu a propagaci VDO.

Nedílnou přílohou tohoto závěrečného účtu je opis plnění rozpočtu za rok 2004 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 , včetně přílohy.

Na úřední desce OÚ

Vyvěšeno dne  01.04.2005 ……………………………. 1.4.2005
Sejmuto dne  ……………………………………………. 4.5.2005
Schváleno Obecním zastupitelstvem dne  ………… 9.5.2005

Komentáře jsou zavřeny.