Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2013

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2013 (pdf)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočzu (pdf)
Rozvaha (pdf)
Výkaz zisku a ztráty (pdf)
Příloha (pdf)