Schválený rozpočet Obce Dolní Chvatliny na rok 2005

Příjmy
Druh příjmu Částka Kč
Daň z příjmu FO ze záv. Č. 630000,00
Daň z příjmu FO OSVČ 310000,00
Daň z příjmu PO 660000,00
Daň z přidané hodnoty 970000,00
Správní poplatky 1000,00
Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 250000,00
Poplatek za psů 13000,00
Poplatek za užívání veř prostranství 1000,00
Daň z nemovitosti 1200000,00
Neinv. Dotace ze stát. rozpočtu 26000,00
Neinv. dotace ostatní – Stč. Kraj – hudba4122 40000,00
Příjmy z pronájmu pozemků 12000,00
Příjmy z pěstební činnosti 1000,00
Kultura – ostatní činnost 11000,00
Kultura – hudební činnost 30000,00
Pronájem čp. 26 47000,00
Provoz Hřbitova – poplatky 7000,00
Ostatní příjmy – TDO prodej mat. – popelnice 3500,00
podíly na zisku NYKOS 2500,00
EKOKOM – dotace 2500,00
Ostatní příjmy 500,00
OÚ- poskytování služeb 3000,00
pronájem  nebyt. Prostorů 30400,00
příjmy z úroků 4000,00
přijaté pojistné náhrady 0,00
prodej pozemků 30000,00
0,00
Neinv přijaté dotace -  MŠ 4122 0,00
Dotace volby 0,00
Kultura – akce a prodej zboží 0,00
Použití prostředků z min. období 0,00
Celkem příjmy 4285400,00
Výdaje
Pěstební činnost 10000,00
odměny
materiál
PHM
Opravy a udržování místních komunikací 85000,00
odměny
materiál
opravy a udržování, nákup služeb
Doprava
Přípěvek na dopravní obslužnost 49000,00
Opravy a udržování 20000,00
Studny – pitná voda údržba a čištění 15000,00
Odpadní vody 60000,00
Vodní nádrže – opravy a údržby 30000,00
Opravy a udržba drobných vodních  toků 26000,00
Dotace Mateřská škola  na provoz 150000,00
MŠ opravy a udržování – topení 80000,00
Školní jídelna  režie + příspěvek na odměny 73100,00
Dotace Základní školy 130700,00
Hudební činnost 82000,00
Knihovna 11000,00
Kulturní akce pořádané OÚ 25000,00
Ostatní záležitosti kulturní a společenské 15000,00
Tělovýchovná činnost příspěvek na činnost žáků 20000,00
Bytové hospodářství 10000,00
Veřejné osvětlení 270000,00
z toho nákup na rekonstrukci VO do zásoby 0,00
Provoz Hřbitova 17000,00
Územní plánování a rozvoj -  projektová činnost 50000,00
Nebezpečný odpad 30000,00
Komunální odpad 310000,00
Vzhled obcí a veřejná prostranství 30000,00
Dary občanům 5000,00
Požární ochrana 20000,00
Činnost OZ 620000,00
Provoz OÚ 1037600,00
Výlohy z úvěru 4000,00
Výdaje celkem 3285400,00
Splátka úvěru 2003 1000000,00
Rezerva 0,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 0,00
Zveřejněno na úřední desce OÚ dne: 15. března 2005
Sejmuto dne: 6. dubna 2005

Komentáře jsou zavřeny.