Změna číslo 1 Územního plánu Dolní Chvatliny

O b e c n í   ú ř a d   D o l n í  Ch v a t l i n y

Dolní Chvatliny 4, 281 44   Dolní Chvatliny, tel.: 321 623 781

 

Čj.: 1/OOP

dne:  28.5.2020

 

ZMĚNA č. 1  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  DOLNÍ  CHVATLINY VYDANÁ FORMOU OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY

 

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řad a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 

v y d á v á

 

změnu č. 1 územního plánu Dolní  Chvatliny,

kterou se mění Územní plán Dolní Chvatliny takto:

 

a.         Vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území je stanovena územním plánem Dolní Chvatliny. Vymezené zastavěné území se nemění, ale bylo prověřeno a aktualizuje se k 1.12.2018.

b.        Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

nemění se, doplní se  :

  • Vzhledem k nedostatku pracovních míst je v obci podporován rozvoj ploch pro výrobu. Nově je navržena výrobní plocha v místě bývalé manipulační plochy na západním okraji Dolních Chvatlin.

 

c.         Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

 

kapitola se doplní :

Nově se vymezují tyto funkční plochy s označením v grafické části v obci Dolní Chvatliny :

a)         ZDCh 5                       plocha výroby a skladování

V platném územním plánu se jedná o manipulační plochu, která se mění na plochu pro výrobu a skladování.

d.        Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

nemění se

e.         Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod.

nemění se

f.          Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití / hlavní využití /, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popř. stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek  prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ( na př. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). 

Kapitola se doplní o stanovení podmínek pro využití ploch :

 

Plochy  výroby a skladování                                                     PV

hlavní využití

-              plochy pro drobnou výrobu a skladování

přípustné využití

-              služby, opravárenství, lehký zpracovatelský průmysl, přidružená stavební výroba, skladové hospodářství, logistika

-           provozovny řemeslného charakteru

-           doprovodná administrativa a stravovací zařízení

-              dům majitele nebo správce

-              parkovací a garážové plochy, garáže

-           příslušné dopravní a technické vybavení, např. trafostanice, regulační stanice, odlučovače apod.

-           ochranná zeleň

-           odstavování vozidel na vlastním pozemku

-           dopravní a technická infrastruktura

podmíněně přípustné využití

-           stanovuje, že na základě prokázání budou dodrženy hygienické limity hluku

-           v rámci navazujícího správní řízení bude prokázáno, že pásmo hygienické ochrany, vyplývající z činností provozovaných na plochách výroby a skladování nezasahuje plochy bydlení

-           součástí projektové dokumentace stavby bude závazný hydrogeologický posudek a statické posouzení základových konstrukcí

 

nepřípustné využití

-              chovatelství

-              zemědělská výroba

-              provozy a činnosti, které by svým rozsahem spadaly do procesu povolování EIA

-              individuální rekreace

-              činnosti, které svými negativními vlivy na kvalitu životního prostředí překračujícími přípustnou mez přesáhnou vyznačenou hranici areálu

 

požadavky na prostorové uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

-           max. procento  zastavění  bez omezení, min. plocha zeleně 20 %

-           max. výška zástavby včetně hal do max. výšky 9 m

 

Údaje o počtu listů změny č. 1 územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 

grafické části

Změna č. 1 ÚP Dolní Chvatliny obsahuje :

textovou část : 

počet stran formátu A 4  ……………………..5

grafickou část :

výkres základního členění  -  výřez v měř.  1  :  5 000

hlavní výkres – výřez v měř.  1  :  5 000

Ostatní kapitoly textové části územního plánu zůstávají beze změny.

 

Poučení:

Proti změně územního plánu obce Dolní Chvatliny vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

Zdeněk Štika                                                                                            Ladislav Beran

místostarosta obce                                                                                        starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno  dne: 29. 5. 2020

Sejmuto  dne:

 

Záznam o účinnosti opatření obecné povahy podle § 168, odst.1 stavebního zákona (v platném znění)

 

 

 

Datum nabytí účinnosti: ……………………….

 

Pořizovatel: Obecní úřad Dolní Chvatliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.