Zápis ze zasedání ZO ze dne 29. 6. 2020

Zápis č. 202004 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 29. 6. 2020

 

Přítomni:        Zdeněk Štika, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Zdeňka Ebertová, Věra Fundová, Ing. Iva Kuchařová, Jaroslav Hoření, Bc. Lukáš Hejduk

Omluveni:       Ladislav Beran – dovolená

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   Pavel Vaněk, Jaroslav Hoření

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Dotace na opravu márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách
  3. Dotace na opravu křížku a přilehlého okolí v Dolních Chvatlinách na p. č. 286/1, 286/9 a st. 110
  4. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  5. Usnesení a závěr

 

1. Místostarosta zahájil dnešní jednání v 17.00 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů.  Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Dotace na opravu márnice na hřbitově v Dolních Chvatlinách

Zastupitelka ing. Iva Kuchařová informovala ZO o nemožnosti žádat o dotaci z důvodu majetkoprávních vztahů.

 

3. Dotace na opravu křížku a přilehlého okolí v Dolních Chvatlinách na p. č. 286/1, 286/9 a st. 110

Zastupitelka ing. Iva Kuchařová informovala ZO o možnosti žádat o dotaci. ZO nebude žádat z důvodu předpokládaných nižších nákladů než je podmínka dotačního titulu.

 

4. Různé - diskuze, žádosti a připomínky

ZO nabízí odprodej pokáceného dřeva v kulatině:

-           u čističky odpadních vod – minimální cena 15000 Kč za vše

-          u bývalé skládky na Horní Chvatliny – minimální cena 8000 Kč za vše

Cenové nabídky žádáme doručit v obálce do 9. 7. 2020 na podatelnu OÚ. Podmínkou odkupu je odvoz dřeva a úklid do 2. 8. 2020.

 

5. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dne potřeby.

Jednání ukončeno v 17.50 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 29. 6. 2020.

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:   Pavel Vaněk, Jaroslav Hoření

 

Komentáře jsou zavřeny.