Zápis ze zasedání ZO ze dne 26.3.2024

Zápis č. 202402

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 26. 3. 2024

 

Přítomni:       Zdeněk Štika, Radek Sršeň, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Jakub Skočdopole, Milan Havlín

Omluveni:     Radek Štika, Ing. Jaromír Jaroš

Zapisovatel: Radek Sršeň

Hosté:             Mgr. Pavel Kárník senátor

Ověřovatelé: Jakub Skočdopole, Hana Pavlasová

 

 

Program:      

1) Úvod a usnášeníschopnost

2) Činnost OÚ za uplynulé období

3) Závěrečný účet obce za rok 2023

4) Rozpočtové opatření číslo 2/2024

5) Cetin – optika Mančice

6) Různé – diskuze, žádosti a připomínky

7) Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:35 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů.  Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, příprava rekonstrukce VO a oprav komunikací v Horních Chvatlinách a Mančicích, rozšíření kabelové sítě v Horních Chvatlinách – zemní práce, podání dotace na Středočeský kraj – podpora akceschopnosti jednotek SDH, řešení dopravní situace na komunikaci III. třídy 12538 přes Mančice, kácení neb. stromů v okolí rybníka v Dolních Chvatlinách, proběhla instalace nové autobusové zastávky v Mančicích, úprava po výkop. pracích VO v Dolních Chvatlinách a úprava nového třešňového sadu pod hřbitovem, proběhla valná hromada svazku NY-KO, kontrola knihovny ze strany knihovny v Kutné Hoře.  ZO bere na vědomí.

 

3. Závěrečný účet obce za rok 2023

Znění návrhu závěrečného účtu Obce za rok 2023 bylo zveřejněno dne 16. února 2024 na úřední desce OÚ a webových stránkách obce. Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO schvaluje závěrečný účet Obce za rok 2023 bez výhrad. Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Rozpočtové opatření číslo 2/2024

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2024. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných.  

 

5. CETIN – optika Mančice

Návrh smlouvy o umístění vedení – „přípolož“ optické sítě v trase veřejného osvětlení v Mančicích. ZO schvaluje 7 hlasy přítomných a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy.

 

6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Starosta s místostarostou zastupitelstvu přednesli návrh žádosti o dotaci na MAS Podlipansko – rekonstrukce budovy HZ v Mančicích dle projektové dokumentace. ZO souhlasí 7 hlasy přítomných.

 

Žádost města Kostelec nad Černými lesy o investiční finanční příspěvek na žáka základní školy za školní rok 2023/2024. Obec má od roku 2014 uzavřenou smlouvu o vytvoření společného školského obvodu základní školy s městem Zásmuky (žák trvalým pobytem v obci se zde více jak 10 let nezdržuje). ZO žádost 7 hlasy přítomných neschvaluje.

 

Převod pozemku z majetku Středočeského kraje

Starosta s místostarostou navrhují požádat Středočeský kraj o bezúplatný převod nově vzniklého pozemku 382/3 dle geom. plánu 249-58/2023 ze dne 16.8.2023. ZO souhlasí s bezúplatným převodem a přijmutím pozemku do majetku obce a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. Schváleno 7 hlasy přítomných.

 

Setkání obcí ohrožených výstavbou VRT – Suchdol 19.3. 2024.

Proběhlo zhodnocení činnosti Memoranda. Byl přednesen návrh na založení zapsaného spolku, dle předložených stanov spolku starosta s místostarostou navrhují vstup do spolku. ZO souhlasí se vstupem do spolku. Schváleno 6 hlasy přítomných 1 se zdržel.

 

Kontrola knihovny

Proběhla kontrola – metodická návštěva knihovny Kutná Hora – bylo dáno doporučení na obměnu některých knih a pořízení kompatibilního knihovnického programu – bude potřebné obnovit zastaralé PC. Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením programu a dle nutnosti se zakoupením PC. ZO schvaluje 7 hlasy přítomných.

Linka bezpečí

Žádost o finanční příspěvek. ZO neschvaluje 7 hlasy přítomných.

 

Kastrační program

Starosta provedl místní šetření volného pohybu koček v obci, nebyl zaznamenán vyšší pohyb koček v našich obcích. Starosta písemně odpověděl na zaslanou žádost. ZO bere na vědomí.

 

7. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude stanoven dle potřeby.

Jednání ukončeno v 20:05.

V Dolních Chvatlinách dne 26. 3. 2024

Zapsal:                                    Radek Sršeň

Zápis ověřil:                           Hana Pavlasová

Jakub Skočdopole

 

 

Komentáře jsou zavřeny.