Zápis ze zasedání ZO ze dne 20. 2. 2024

Zápis č. 202401

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 20. 2. 2024

 

Přítomni:       Zdeněk Štika, Radek Sršeň, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Ing. Jaromír Jaroš, Jakub Skočdopole, Radek Štika

Omluveni:     Milan Havlín

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová

 

Program:

1) Úvod a usnášeníschopnost

2) Činnost OÚ za uplynulé období

3) Rozpočtové opatření číslo 1/2024

4) Účetní závěrka obce Dolní Chvatliny za rok 2023

5) Účetní závěrka MŠ Dolní Chvatliny za rok 2023

6) Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2024

7) Nákup pozemku

8) Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9) Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 19:00 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů.  Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, příprava rekonstrukce VO a oprav komunikací v Horních Chvatlinách a Mančicích, rozšíření kabelové sítě v Horních Chvatlinách – zemní práce, dokončení oprav víceúčelového hřiště a závěrečné vyhodnocení dotace z NSA – vše v pořádku, geodetické zaměření a kolaudace „Dešťové kanalizační stoky v Dolních Chvatlinách.“ – příprava závěrečného vyhodnocení dotace, řešení dopravní situace na komunikaci III.třídy 12538 přes Mančice, proběhla instalace nových autobusových zastávek ve všech částech obce, vítání občánků v budově OÚ – poděkování KKO za přípravu, proběhlo jednání se SŽDC ohledně výstavby VRT na MěÚ v Kouřimi, oprava chodníku v Horních Chvatlinách u autobusové zastávky, oprava zastávky Mančice, dotace od ÚP na pracovníka pro úklid obce – došlo ke změnám proplácení od ÚP, pro obec je to již nevýhodné a nelze již využít jako v roce 2023 – nebude žádáno. ZO bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření číslo 1/2024

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2024. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Účetní závěrka obce Dolní Chvatliny za rok 2023

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku Obce za rok 2023 8 hlasy přítomných.

5. Účetní závěrka MŠ Dolní Chvatliny za rok 2023

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2023 8 hlasy přítomných.

6. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2024

Zastupitelstvo stanovuje závazné ukazatele pro hospodaření MŠ pro rok 2024 takto: Příspěvek zřizovatele na provozní výdaje pro rok 2024 činí celkem 350 000,- Kč a bude poukázán jednorázově na běžný účet MŠ nejpozději do 31. 3. 2024. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.  

7. Nákup pozemku

(Starosta s místostarostou zastupitelstvu přednesli 23.10.2023 návrh na zakoupení pozemku v k.ú. Dolní Chvatliny parc. č. 8/3 o výměře cca 900 m2 (zahrada MŠ) dle znaleckého posudku č. 503/75/2023.ZO souhlasilo 8 hlasy přítomných.)

Pro tento prodej byla vypracována kupní smlouva A/2023/8493, geometrický plán č. 251-115/2023 a souhlas s dělením pozemku č.8/3.Dle geometrického plánu vznikne z 8/3 pozemek 8/3 a 8/4 – o výměře 852 m2 – který bude předmětem smlouvy za cenu 800Kč/m2 v celkové ceně 681 600Kč. ZO souhlasí s odkupem pozemku 8/4 a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy a vkladu do KN, ZO schvaluje 8 hlasy přítomných. 

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Prodej části obecního pozemku dle zveřejněného záměru

Prodej části pozemku č. 42/10 o výměře 154 m2 a části pozemku 42/8 o výměře 57 m2 v k. ú. Mančice dle zveřejněného záměru paní D.H. za cenu 200 Kč/m2. ZO schvaluje prodej 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

Mikroregion Kouřimsko

Starosta s místostarostou navrhují opětovný vstup obce do svazku obcí Mikroregion Kouřimsko z důvodu spolupráce mezi okolními obcemi a možnosti předávání zkušeností ohledně fungování obcí a získávání dotací. ZO schvaluje 8 hlasy přítomných. 

AZ Elektrostav Nymburk – žádost o vyjádření k návrhu trasy stavby a smlouva o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-6003937 v k.ú. Mančice na pozemku

p.č. 56/1. ZO souhlasí s umístěním stavby za dodržení všech platných norem a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

TextilEco a.s.  - Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na použitý textil. Umístění kontejnerů Dolní Chvatliny za OÚ u č.p. 27, nově Mančice za hasičárnou č.p. 51. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Kastrační program

Starosta seznámil ZO se žádostí A.V. o kastračním programu. ZO žádost projednalo a pověřuje starostu projednat tento program s okolními obcemi a seznámí zastupitelstvo s výsledkem na dalším jednání. ZO bere na vědomí.

Cetin a.s. zastoupená společností TEMO-TELEKOMUNIKACE A.S. žádá o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti – Stavba: 16010-061248, DVDSL7107_A_S_NYMB1HR_MET/ Dotační stavba. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Starosta s místostarostou informují o možnosti podání dotace: Středočeský kraj – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  – Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí -  ZO souhlasí s podáním žádosti na tento dotační titul. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

Mateřská škola Dolní Chvatliny

Žádost o použití rezervního fondu MŠ na pokrytí ztráty hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši 5 219,59 Kč. ZO souhlasí s použitím rezervního fondu na pokrytí této ztráty. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Oznámení o uzavření mateřské školy v termínu 8. 7. 2024 – 16. 8. 2024. ZO bere na vědomí.

 

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude stanoven dle potřeby.

Jednání ukončeno v 20:40.

V Dolních Chvatlinách dne 20. 2. 2024

Zapsal:                Radek Sršeň

Zápis ověřil:       Lukáš Pokrovskij,

                              Hana Pavlasová

Komentáře jsou zavřeny.