Zápis ze zasedání ZO ze dne 17. 5. 2022

Zápis č. 202204 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 17. 5. 2022

 

Přítomni:      Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová, Ing. Iva Kuchařová, Pavel Vaněk, Věra Fundová, Ladislav Beran        

Omluveni:     Jaroslav Hoření

Zapisovatel: Radek Sršeň

 

Ověřovatelé: Ladislav Beran, Iva Kuchařová

Program:

1. Úvod a usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Rozpočtové opatření č. 4/2022

4. VRT

5. Dotace

6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

7. Volby do zastupitelstev obcí

8. Usnesení a závěr

 

1. Úvod a usnášeníschopnost

Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Navrhuje změnu programu o zařazení bodů – rozpočtové opatření č.4/2022 a Volby do zastupitelstev obcí do programu dnešního zastupitelstva.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu:

- Začala rekonstrukce chodníku v Dolních Chvatlinách spojená s přípravou pro vybudování optické sítě.

- Dle arboristického posudku byla provedena etapizace ozdravných prořezů stromů a zaslány poptávky.

- V Mančicích byla dokončena revitalizace parku Sborem dobrovolných hasičů Mančice

- Byla provedena distribuce modrých popelnic do jednotlivých domácností.

- Byla dokončena první etapa revitalizace veřejného prostranství v okolí obecního úřadu.

- ČOV – probíhají dokončovací práce na opravě betonových nádrží.

3. Rozpočtové opatření č. 4/2022

Místostarosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 4/2022. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. VRT – vysokorychlostní trať

Starosta předložil návrh na podání námitky obce k návrhu 9. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů této 9. Aktualizace na udržitelný rozvoj území. Tato námitka je podávána proti výstavbě vysokorychlostní trati. Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Dotace

Podaná žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje – tematické zadání: Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí „Zasahujeme bezpečně“ splňovala všechny formální náležitosti, ale objem peněžních prostředků v uvedeném Programu nestačil pro schválení dotace. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost SJM K. z D. CH. o prominutí poplatku za TDO.  OZ nesouhlasí s prominutím platby za TDO 7 hlasy přítomných, 1 se zdržel.

Žádost O.H. o souhlas s dělením pozemku dle geometrického plánu č. 165-272/2021 ze dne 23.3. 2022. ZO souhlasí s dělením pozemku. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Žádost M. K. a J. P. o pronájmu části obecního pozemku parc. č. 54/1. Starosta / s místostarostou provedou na místě osobní jednání a podají informaci ZO o průběhu jednání. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Žádost R.M. a A.Š. o připojení par. č. 317/1 na obecní vodovod a kanalizaci. ZO souhlasí s připojením dle předložené projektové dokumentace za splnění technických podmínek. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Starosta předložil dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava chodníků – Dolní Chvatliny“.  Schváleno 8 hlasy přítomných.

7. Volby do zastupitelstev obcí

Starosta navrhuje pro další volební období stanovit počet členů zastupitelstva obce na 9 členů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

8. Usnesení a závěr

 

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:15 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 17. května 2022

Zapsal:                    Radek Sršeň

Zápis ověřili:         Ladislav Beran, Iva Kuchařová

 

 

Komentáře jsou zavřeny.