Zápis ze zasedání ZO ze dne 10.6.2024

Zápis č. 202403 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 10.6. 2024

Přítomni: Zdeněk Štika, Radek Sršeň, Josef Šedivý, Hana Pavlasová, Jakub Skočdopole, Milan Havlín, Radek Štika, Ing. Jaromír Jaroš

Omluveni: Lukáš Pokrovskij

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Josef Šedivý, Milan Havlín

Program:       

1) Úvod a usnášeníschopnost

2) Činnost OÚ za uplynulé období

3) Rozpočtové opatření číslo 3/2024

4) Obecně závazné vyhlášky

5) Návrh dodatku č.2 k dopravní obslužnosti

6) Školné pro rok 2024/2025

7) Dotace

8) Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9) Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:30 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů.  Schváleno 8 hlasy přítomných. 

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, příprava rekonstrukce VO a oprav komunikací v Horních Chvatlinách a Mančicích, rozšíření kabelové sítě v Horních Chvatlinách – zemní práce, závěrečné vyhodnocení akce – podpora akceschopnosti jednotek SDH 2023, řešení dopravní situace na komunikaci III. třídy 12538 přes Mančice, kácení neb. stromů v okolí rybníka v Dolních Chvatlinách, rekonstrukce kanceláří OÚ, vstup do Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko, příprava a konání voleb do EP, zahájení příprav na výstavbu optické sítě Horní Chvatliny a Mančice, oprava úseku dešťové kanalizace v Mančicích, výměna dveří a instalace skříně v klubovně v Horních Chvatlinách, zprovoznění vody k zalévání na hřbitově, oprava hráze rybníku Horní Chvatliny. ZO bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření číslo 3/2024

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2024. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.  

4. Obecně závazné vyhlášky  Místostarosta seznámil ZO s návrhem:

  1. Návrh obecně závazné vyhlášky požární řád, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Dolní Chvatliny č.4/2023 – požární řád obce. Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku  8 hlasy přítomných. 
  2. Návrh obecně závazné vyhlášky- o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Dolní Chvatliny č.1/2023. Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 8 hlasy přítomných. 
  3. Návrh obecně závazné vyhlášky – o stanovení systému odpadového hospodářství, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Dolní Chvatliny č.3/2023. Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 8 hlasy přítomných. 

5. Návrh dodatku č. 2 k dopravní obslužnosti

Starosta seznámil ZO s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě o dopravní obslužnosti. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dodatku 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem.

6. Školné MŠ pro rok 2024/2025

Dle novely zákona se od školního roku 2024-2025 mění pravidla úplaty školného. Starosta navrhuje školné – MŠ ve výši 700 Kč za dítě. Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných.

7. Dotace Starosta s místostarostou navrhují uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem materiálu pro opravu VO v Mančicích a VO v Horních Chvatlinách při obou poptávkových řízeních byla vybrána firma K&V ELEKTRO s nejnižší nabídnutou cenou. Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu k uzavření smluv a místostarostu k podání dotace na Středočeský kraj – fond obnovy venkova – program 2021-2024. 

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Úpravna vody  – návrh řešení nové části technologie úpravny byl konzultován s KHS, nyní bude provedeno poptávkové řízení na novou část technologie a požádáno o prodloužení výjimky do konce roku 2024.  Zastupitelstvo bere na vědomí.

Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru

Starosta přednesl návrh aktualizace smlouvy s firmou Rema sytém a.s. .

Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

Poptávkové řízení na vyčištění záchytné nádrže a opevnění břehu v k.ú. Mančice na par.č. 310/12. Dle nejnižší nabídkové ceny byla vybrána firma Petr Dočkal Býchory. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

Digitální technická mapa Starosta seznámil ZO s návrhem aktualizace DTM 2024 Středočeského kraje – stávajícím dodavatelem programu MISYS – GK Nedoma a Řezník s.r.o.. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných aktualizaci DTM.

Žádost stavebníka ČEZ Distribuce v zastoupení žadatelem Jakubem Čvančarou o vyjádření ke stavbě: K_KO-H.Chvatliny, parc. 31/1, 31/10, 31/11, IV-12-6035614. ZO souhlasí 8 hlasy přítomných s umístěním VB a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

 

Žádost stavebníka I.V. o připojení podružného řadu vodovodu a kanalizace v k.ú. Horní Chvatliny na par.č. 31/1, 31/10, 31/11 na stávající vodovodní a kanalizační řad. Podružný vodovodní řad A 8-2 i tlaková kanalizační větev J-1 bude po kolaudaci stavby předána do majetku Obce Dolní Chvatliny. Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

 

Žádost stavebníka I.V. o nové dopravní připojení pozemků par.č. 31/1, 31/10 a 31/11 v k.ú. Horní Chvatliny. Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných.

Proběhlo jednání v rámci mikroregionu Kouřimsko o propojení cyklotras (Svojšice-Mlékovice-Hoštice-Dolní Chvatliny-Mančice) po jednání s OÚ Lošany by šlo spojit polní cestou trasu s Lošánky – Radovesnice. Problém je, že spojovací cesta v poli je v majetku Státního pozemkového úřadu. Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením jednání se státním pozemkovým úřadem o směně této polní cesty. V případě směny by se rozhodovalo jakým způsobem cestu obnovit (travní porost/štěrková cesta). Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných, 1 se zdržel.

Žádost o zapojení do klubu zapojených obcí a finanční podporu – Sázíme stromy z.s..

Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy přítomných příspěvek ve výši 5000Kč.

Výběrové řízení oprava povrchu komunikací Starosta s místostarostou seznámili OZ s návrhem výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu povrchu komunikací v Horních Chvatlinách a Mančicích. ZO souhlasí s předloženým návrhem výzvy a seznamem firem k předložení nabídek na tuto zakázku a se zveřejněním na webu obce a profilu zadavatele. ZO jmenuje výběrovou komisi ve složení: Předseda Ing. Jaromír Jaroš, člen Josef Šedivý, člen Hana Pavlasová. Veřejné otevírání obálek s nabídkou proběhne 11.7. 2024 od 18:30 hod v budově OÚ Dolní Chvatliny.

Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

7. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude 11.7. 2024 od 19:00.

Jednání ukončeno ve 20:20.

V Dolních Chvatlinách dne 10. 6. 2024

Zapsal: Radek Sršeň

Zápis ověřil: Josef Šedivý

Milan Havlín

Komentáře jsou zavřeny.