Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 30.1.2011, č.201201

Přítomni: Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, ing. Iva Kuchařová, Milan Štika, Jarmila Havlínová, Ladislav Beran, Milan Havlín
Omluveni: Zdeňka Ebertová
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jarmila Havlínová, Radek Sršeň

Program:
1.
Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu a MŠ.
3. Rozpočtový výhled obce do roku 2014.
4. Inventarizace 2011.
5. Informace – vodovod a kanalizace.
6. Záměr prodeje části pozemků v Mančicích a záměr pronajmout obchod v DCH.
7. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů – Rozpočtové opatření č. 4.
8. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ a MŠ.
Běžná činnost MŠ a OÚ, práce na inventurách, roční uzávěrka. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtový výhled do 2014.
Starosta předkládá zastupitelstvu Rozpočtový výhled, zpracovaný firmou Regionservis.

4. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012.
Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu za rok 2011 Hlavní inventarizační komise. Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Informace – vodovod a kanalizace,
Ing. Kuchařová seznámila zastupitelstvo s aktuálním stavem postupu prací na projektování. Na základě uvedených skutečností zastupitelstvo revokuje usnesení – bod č. 2, ze dne 15. 12. 2011, poslední odstavec tzn. Smlouvy č. 04-160 a 04-161 nebudou vypovězeny a potvrzuje platnost písemné dohody, sepsané dne 12. 1. 2012 v plném znění. Schváleno 8 hlasy přítomných.

6. Záměr prodeje části pozemků v Mančicích a záměr pronajmout obchod v D. Chvatlinách.
ZO souhlasí s prodejem pozemku č. p. 43/9 v k. ú. Mančice o výměře 187 m2 dle GP čj. 73-360/2011. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce i na www stránkách obce. Dne 25.1.2012 byla doručena jediná žádost o odprodej tohoto pozemku panem ZČ. Prodej bude uskutečněn v souladu se zveřejněným záměrem tj. 200 Kč/m2 + náklady spojené s oddělením pozemku a převodem pozemku. ZO pověřuje Františka Protivu podpisem příslušných smluv. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Dne 2. 1. 2012 byla doručena výpověď z nájmu obchodu v D. Chvatlinách. Starosta předkládá zastupitelstvu návrh Záměru pronajmout tento obchod, a to od 1., resp. 2. dubna 2012. Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním uvedeného záměru. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Plné znění záměru

7. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
Starosta předkládá Rozpočtové opatření č. 4. – srovnání výdajů roku 2011. Schváleno 8 hlasy přítomných.
Na návrh ing. Kuchařové zastupitelstvo schvaluje osvobození od nájmu a elektřiny akce, které jsou uvedeny v kulturním kalendáři a jsou podmíněny vyvěšením plakátů nebo pozvánek ve všech třech částech obce. Nájemce odpovídá za případné vzniklé škody. Schváleno 8 hlasy přítomných.

8. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 19:00 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat 8. března 2012 od 17.00 na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 30. 1. 2012

Zapsala: Radka Kostková
Zápis ověřili: Jarmila Havlínová, Radek Sršeň