Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 29.4.2013, č.201304

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Radek Sršeň , Milan Štika, Jiří Čábela, Milan Havlín, ing. Iva Kuchařová

Omluveni: Jarmila Havlínová, Zdeňka Ebertová, Ladislav Beran
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Milan Havlín, Radek Sršeň

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Zpráva hodnotící komise – smlouvy o dílo.
3. Informace o soutěži „Vesnice roku“ – přihláška.
4. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
5. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:00 s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Zpráva hodnotící komise – smlouvy o dílo.
Hodnotící komise – p. Čábela seznámil přítomné s výsledky hodnocení na výběr dodavatele prováděcí dokumentace na vodovod a VDJ 15. 4. 2013 a ČOV a kanalizace 29. 4. 2013. Hodnotící komise doporučuje uzavřít smlouvy o dílo s firmou KOMPRIM, resp. FIALA Projekty dle návrhu v zadávací dokumentaci. Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv o dílo. Schváleno 6 hlasy přítomných.

3. Informace o soutěži „Vesnice roku“ – přihláška.
Starosta informuje zastupitelstvo o podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

4. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
Byl předložen návrh smlouvy o výpůjče kontejnerů na separovaný odpad od firmy EKOKOM, jedná se o prodloužení stávající smlouvy na dobu neurčitou. Zastupitelstvo souhlasí 6 hlasy přítomných.

5. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 18:45 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat dle potřeby v květnu od 18.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 29. 4. 2013.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Havlín

Radek Sršeň