Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 28.2.2013, č.201302

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Ladislav Beran, Jarmila Havlínová, Milan Štika, Jiří Čábela, ing. Iva Kuchařová

Omluveni: Radek Sršeň, Milan Havlín
Zapisovatel: František Protiva
Ověřovatelé: Ing. Iva Kuchařová, Jiří Čábela

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu záměr oprav a rekonstrukcí obecního majetku.
3. Převedení kladného hospodářského výsledku MŠ za rok 2012 do rezervního fondu MŠ.
4. Plán rozvoje obce do roku 2020.
5. Informace – vodovod a kanalizace.
6. Záměr zúčastnit se „Vesnice roku“.
7. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
8. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta navrhuje rozšířit program jednání o bod „Převedení kladného hospodářského výsledku MŠ za rok 2012 do rezervního fondu“. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Zabezpečení činnosti běžné činnosti OÚ, výběr poplatků, výkaznictví ČSÚ, práce na „Programu rozvoje obce na roky 2013 až 2020. Návrh provedení rekonstrukcí a oprav obecního majetku (vodní nádrž H. Chvatliny – vybudování nového stavidla s propojením na dešťovou kanalizaci, obnova odtoku z nádrže a zpevnění části břehu u odtoku v délce cca 3 až 5 m, účtárna – rekonstrukce archivu malé stavební úpravy a vybavení nábytkem). Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Převedení kladného hospodářského výsledku MŠ za rok 2012 do rezervního fondu MŠ.
Ředitelka MŠ Dolní Chvatliny žádá o převedení kladného zůstatku hospodaření za rok 2012 ve výši 9 723, 32 Kč do rezervního fondu MŠ. Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Plán rozvoje obce do roku 2020.
Starosta informuje přítomné, že návrh plánu byl projednán ve spolcích a společenských organizacích v Obci, připomínky a náměty byly beze zbytku zapracovány do dnešní finální podoby a doporučuje tento plán zastupitelstvu ke schválení. Schváleno 7 hlasy přítomných.

5. Informace – vodovod a kanalizace
Ing. Kuchařová a F.Protiva podali zprávu o stavu prací pro realizaci vodovodu a kanalizaci.
Firmě PROIS byla vrácena faktura č. 2013018 z důvodu neúplného splnění smluvních podmínek k dnešnímu dni. Zastupitelstvo bere na vědomí.

6. Záměr zúčastnit se „Vesnice roku“.
Z. Ebertová seznámila přítomné se záměrem zúčastnit se soutěže Vesnice roku pro rok 2013. Zastupitelstvo schvaluje účast v soutěži 7 hlasy přítomných.

7. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
- JZD Mír Dolní Chvatliny v likvidaci nabízí Obci k odkoupení pozemku p.č. 60 dle KN v kú Horní Chvatliny. Zastupitelstvo s koupí souhlasí 7 hlasy přítomných.
- Žádosti p. R. Dědka o zproštění od platby poplatku za komunální odpady za RD, čp. 60 v Horních Chvatlinách, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, nelze dle platného zákona o místních poplatcích a platné příslušné OZV vyhovět. Schváleno 7 hlasy přítomných.

8. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 19:30 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat 11. 4. 2013 od 17.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 28. 2. 2013.

Zapsal: František Protiva

Zápis ověřili: Ing. Iva Kuchařová

Jiří Čábela