Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 27.12.2012, č.201208

Přítomni: Zdeňka Ebertová, Jiří Čábela, František Protiva, Milan Štika, Ladislav Beran, Milan Havlín, Jarmila Havlínová, Radek Sršeň

Omluveni: Ing. Iva Kuchařová
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Milan Štika, Jiří Čábela

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Dodatek smlouvy NYKOS – zabezpečení odpadového hospodářství.
4. Rozpočtové opatření – delegace pravomoci ke schválení.
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
6. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ.
Zabezpečení činnosti inventurní komise, příprava voleb prezidenta ČR, byt v Mančicích je pronajat schválené osobě od 1. 12. 2012, běžná činnost OÚ. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Dodatek smlouvy Nykos.
Starosta seznámil přítomné se zněním dodatku č. 1/2013 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství uzavřené s firmou NYKOS a.s. Jedná se o stanovení a doplnění cen pro rok 2013. Starosta doporučuje tento dodatek schválit. Schváleno 8 hlasy přítomných.

4. Rozpočtové opatření – delegace pravomoci ke schválení.
Vzhledem nutnosti provést ke dni 31. 12. 2012 úpravu rozpočtu tak, aby byly zohledněny skutečné daňové a dotační příjmy, úprava nebude mít vliv na vyrovnanost rozpočtu zastupitelstvo tímto deleguje pravomoc schválit toto závěrečné rozpočtové opatření na starostu a předsedkyni finančního výboru. Schváleno 8 hlasy přítomných.

5. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce a pana Jiřího Čábelu zastupováním obce na valné hromadě Honebního společenstva Dolní Chvatliny a k jednání s tím spojených. Valná hromada se koná 23.1.2013.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 17:15 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat 31. ledna 2013 od 17.00 hodin na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 27. 12. 2012.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Štika, Jiří Čábela