Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 15.9.2014, č. 201404

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Milan Štika, ing. Iva Kuchařová, Jiří Čábela, Milan Havlín, Jarmila Havlínová
Omluveni: Ladislav Beran, Radek Sršeň – v průběhu zasedání dorazil
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Milan Štika, Zdeňka Ebertová

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Zpráva finančního výboru a rozpočtové opatření č. 3/2014.
4. Informace vodovod a kanalizace.
5. Smlouva o věcném břemeni.
6. Příprava záměru o směně pozemků.
7. Komplexní pozemkové úpravy Pučery.
8. Diskuze, žádosti a připomínky, různé.
9. Závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Iva Kuchařová žádá o zařazení dalšího bodu do programu (za bod č. 2. Činnost obecního úřadu), a to projednání a případné schválení Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.
Běžná administrativní činnost OÚ, skartace a revize archivu obce od roku 1985, příprava na audit, který proběhne 7. 10. 2014. Aktualizace volebních seznamů a zajištění průběhu voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. Zajištění průběžné péče o veřejná prostranství Obce. Běžná agenda Obecního úřadu. Spolupráce s Pozemkovým úřadem – KPÚ Pučery (úprava hranic katastru Mančice a Pučery).
Byly podepsány pachtovní smlouvy s propachtovateli obecních zemědělských pozemků tak, jak bylo rozhodnuto na minulém zasedání ZO.
Byly zahájeny práce na rekonstrukci Zvoničky v Horních Chvatlinách, termín dokončení prací by měl být dodržen, zároveň se opravuje křížek u silnice směr Zásmuky.
Řešení ústní stížnosti p. Čábely – překračování povolené rychlosti v obci. Byl požádán odbor dopravy Kolín o pomoc při řešení situace a následně DI Kolín. Dle doporučení odboru dopravy starosta navrhuje uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Kostelec nad Černými Lesy o výpomoci městskou policií, předpokládaná částka by činila dle rozsahu poskytnutých služeb od 500,- do 1 000,- Kč za jednu akci v naší obci (doprava a mzda strážníků). Uzavření veřejnoprávní smlouvy neschváleno 7 hlasy přítomných

3. Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.
Starosta přečetl návrh směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu. Schváleno 6 hlasy přítomných. 1 hlas se zdržel.

4. Rozpočtové opatření č. 3/2014.
Na jednání zastupitelstva se dostavil zastupitel Radek Sršeň.
Předsedkyně FV předkládá zápis z jednání FV č. 3/2014 ze dne 8. 9. 2014. Vyjádření k rozpočtovému opatření 3/2014, kontrola plnění rozpočtu k 31. 8. 2014, kontrolní činnost účtování, návrhy dalších výdajů na opravy obecního majetku. FV doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2014.
Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

5. Informace vodovod a kanalizace.
Paní ing. I. Kuchařová seznámila přítomné s postupem prací na dokumentaci pro vydání stavebního povolení, konečná verze žádosti bude zítra předána na vodoprávní úřad v Kolíně.

6. Smlouva o věcném břemeni.
Starosta seznámil přítomné se „žádostí o podepsání budoucí smlouvy“ s ČEZ. Jedná se o věcné břemeno na přípojku kNN pro p. č. 288/5, navrhovaná cena věcného břemene je 500,- Kč včetně DPH za kabelové vedení o délce cca 55 m, tzn. ochranné pásmo o výměře cca 110 m2, v trase budoucího vedení VaK a chodníku. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s cenou, navrhuje jednorázovou částku ve výši 11000 Kč. Schváleno 8 hlasy přítomných.

7. Záměr o směně pozemků.
Starosta předkládá zastupitelstvu ke schválení záměr směnit pozemky p. č. 80 a 87 dle PK v k. ú. Dolní Chvatliny za pozemky p. č. 233 dle KN v k. ú. Mančice a 278/2 dle PK v katastru Pučery. Důvodem směny je vyhlášení „Pásma hygienické ochrany vodního zdroje II. stupně na pozemcích v k.ú. Dolní Chvatliny“. Majitel pozemků se směnou souhlasí. ZO souhlasí se zveřejněním záměru. Schváleno 8 hlasy přítomných.

8. Komplexní pozemkové úpravy Pučery.
Starosta doporučuje ZO schválit změnu hranic katastru – jedná se o přesun pozemku v majetku Obce Dolní Chvatliny z katastru Pučery do katastru Mančice. Zastupitelstvo souhlasí se změnou katastrální hranice dle návrhu doručeného pozemkovým úřadem. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

9. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.
Žádost p. O. Hájka, Mančice o dodatečnou změnu územního plánu, navrhovaná změna částečně zasahuje do extravilánu obce. Zastupitelstvo obce navrhuje tuto žádost odložit k projednání příštímu zastupitelstvu obce. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 449/1 v k. ú. Horní Chvatliny o výměře cca 65 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru odprodat část pozemku za cenu 40 Kč/m2. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Starosta obce tímto děkuje všem členům zastupitelstva, kteří se aktivně účastnili na řešení problematiky při řízení Obce. Zejména paní Z. Ebertové za práci kulturní komise a výtečné organizování kulturních akcí v obci. Poděkování patří rovněž celému finančnímu výboru za průběžnou aktivitu a paní ing. I. Kuchařové za významnou pomoc při přípravě stavebních aktivit obce.

Z. Ebertová podala informaci o činnosti kulturní komise a poděkovala všem za spolupráci.

10. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce bude domluven dle potřeby nového zastupitelstva obce.
Jednání ukončeno v 19.30 hodin.
V Dolních Chvatlinách dne 15. 9. 2014.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Milan Štika
Zdeňka Ebertová