Zápis ze zasedání ZO Dolní Chvatliny konaného dne 12. 12. 2013, č. 201309

Přítomni: Zdeňka Ebertová, František Protiva, Radek Sršeň, Milan Štika, Jarmila Havlínová, Milan Havlín

Omluveni: Ladislav Beran, Iva Kuchařová, Jiří Čábela – zaměstnání

Zapisovatel: Radka Kostková

Ověřovatelé: Jarmila Havlínová, Milan Štika

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Rozpočtové opatření č. 5.
4. Rozpočet na rok 2014.
5. Diskuze, připomínky, žádosti a stížnosti občanů.
6. Usnesení a závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:15 s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.
Běžná administrativní činnost OÚ. Pokračovaní v projektové činnosti VaK, VO a MŠ. Běžná údržba obecního majetku. Práce na žádostech o dotace ze Středočeského kraje. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Vzhledem k tomu, že již máme stavební povolení na Veřejné osvětlení Mančice, starosta navrhuje podat na tuto akci žádost o dotaci z programu FROM Středočeského kraje.
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na celkovou rekonstrukci VO Mančice, předpokládaná realizace je v roce 2014 až 2015. Schváleno 6 hlasy přítomných.

3. Rozpočtové opatření č. 5.
R. Kostková a J. Havlínová seznámily ZO s návrhem RO č. 5. Jedná se o zohlednění příjmů dotací a Volby do PS a na materiál pro krizové situace a příslušných výdajů souvisejících s těmito dotacemi.
Schváleno 6 hlasy přítomných.
Vzhledem k nutnosti provést ke dni 31. 12. 2013 úpravu rozpočtu tak, aby byly zohledněny skutečné daňové a dotační příjmy, zastupitelstvo tímto deleguje pravomoc schválit toto závěrečné rozpočtové opatření na starostu a předsedkyni finančního výboru.
Schváleno 6 hlasy přítomných.

4. Rozpočet na rok 2014.
Starosta, s ohledem na podání žádosti o dotaci na VO, doporučuje vyčlenit v rozpočtu částku ve výši 400 000,- Kč na spoluúčast na dotaci – přesunout tuto částku z § 2310 na § 3631.
Dále na základě podepsané smlouvy o reklamě VDO zařadit do výdajů částku 50000 Kč na úhradu materiálu pro VDO. Doporučuje o částku 50000 Kč přesunout z § 2310 na § 3319.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2014 ve smyslu zveřejněného návrhu s výše uvedenými změnami. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Schváleno 6 hlasy přítomných.

5. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
5. Starosta žádá ZO o souhlas s uzavřením ÓÚ ve dnech 23. 12. 2013 až 3. 1. 2014 z důvodu čerpání dovolených a o souhlas s případným proplacením části nevyčerpané dovolené. Schváleno 6 hlasy přítomných.
Vzhledem k tomu, že končí k 31.12.2013 nájemní smlouvy se ZOD Dolní Chvatliny a ing. V. Barákem zastupitelstvo souhlasí s návrhem JUDr. O. Uhrové uzavřít s těmito subjekty následnou smlouvu s platností do 31.10.2014 tak, aby mohly ukončit hospodářský rok beze ztrát. Následně do konce března 2014 vypsat nové výběrové řízení na pronájem těchto pozemků. Schváleno 6 hlasy přítomných.

6. Usnesení a závěr.
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Jednání ukončeno v 17:45 hodin.

Další zasedání ZO se bude konat 30. 12. 2013 od 17.00 na OÚ Dolní Chvatliny.

V Dolních Chvatlinách dne 12. 12. 2013.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jarmila Havlínová

Milan Štika