Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 11. 9. 2023

Zápis č. 202306

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 11. 9. 2023

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Zdeněk Štika, Josef Šedivý, Lukáš Pokrovskij, Hana Pavlasová, Milan Havlín, Ing. Jaromír Jaroš

Omluveni:     Radek Štika, Jakub Skočdopole

Zapisovatel: Radek Sršeň

Hosté:             manželé H. z H.CH.

Ověřovatelé: Milan Havlín, Josef Šedivý

Program:

  1. Úvod a usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Rozpočtové opatření č. 6/2023
  4. Dotace SK – dešťová kanalizace
  5. Dotace SK – hasiči
  6. Záměr o pronájmu pozemku
  7. Převod části pozemku od SK
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  9. Usnesení a závěr

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů.  Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Obvyklý provoz obecního úřadu, probíhající oprava víceúčelového hřiště, výstavba dešťové stoky v DCH, přípravné práce – oprava HZ v Mančicích – dotace, podání žádosti o dotaci na MMR – oprava místních komunikací. Zahájení jednání s Arcibiskupstvím o směně či odkupu pozemku vedle MŠ. Krádež kabelů pro veřejné osvětlení v DCH – PČR provedla v této věci šetření a tuto krádež pro nedostatek důkazů odložila dle §159 a odst. 5 tr. ř. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozpočtové opatření č. 6/2023

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2023. Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Dotace SK – dešťová kanalizace „Dešťová kanalizace v obci Dolní Chvatliny“- probíhají dokončovací práce podél hlavní komunikace – obruby, povrchy.  Příprava na kolaudaci. Smlouva s SK v přípravě. ZO bere na vědomí.

5. Dotace SK – hasiči

Zastupitelstvo obce Dolní Chvatliny schvaluje přijetí dotace ve výši 85 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu  podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – akce podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí (nákup 6 ks ochranných obleků)  ev. č. projektu  HAS/SDHAK/050699/2023. Dále pověřuje starostu / místostarostu podpisem příslušných smluv. Schváleno 7 hlasy přítomných.

6. Záměr o pronájmu pozemku

Žádost M.K. o pronájem části pozemku par. č. 54/1 v k. ú. Mančice o výměře 60 m2 dle řádně vyvěšeného záměru, v daném termínu nebyla podána žádná jiná nabídka. ZO schvaluje 7 hlasy přítomných pronájem tohoto pozemku p. M.K. Pověřuje starostu / místostarostu podpisem příslušné smlouvy.

7. Převod části pozemku od SK

Místostarosta navrhuje zahájit jednání se Středočeským krajem o bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny p. č. 382/3 dle geometrického plánu 249-58/2023. ZO pověřuje starostu / místostarostu k zahájení jednání a podpisu příslušných smluv a dokumentů Schváleno 7 hlasy přítomných.

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost manželů H. z H.CH. o vyjádření ke stavu v areálu bývalého JZD v H.CH..

Žádost V.B. o odkup části pozemku v k. ú. Dolní Chvatliny p. č. 36/11 o výměře 14 m2 a 66 m2. ZO schvaluje 7 hlasy přítomných zveřejnit záměr o prodeji části pozemku par. č. 36/11 v k. ú. Dolní Chvatliny.

Starosta s místostarostou zastupitelstvu přednesli zápis o výběru zhotovitele na opravu povrchu nad nově vzniklou dešťovou kanalizací. Z došlých nabídek byla vybrána nabídka s nejnižší cenou – firma Dočkal CZ.  ZO schvaluje 7 hlasy přítomných a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy.

Místostarosta seznámil ZO s odpovědí od KSÚS na provedení velkoplošné opravy komunikace III/33337 v úseku Dolní Chvatliny – Mančice. Do doby získání mimořádných příspěvků je správce nucen provádět pouze běžnou opravu a údržbu pro zajištění sjízdnosti. ZO bere na vědomí.

 

Starosta seznámil ZO s informací od Správy železnic o zahájení inženýrsko-geologických prací pro železnici – VRT v katastru naší obce. Před zahájením prací v katastru by měla být obec informována. ZO bere na vědomí.

Návrh smlouvy s ČEZ distribuce o zřízení odběru elektřiny v Dolních Chvatlinách na hřbitově. ZO schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje místostarostu obce k podpisu příslušných smluv. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Starosta seznámil ZO s návrhem – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s CETIN a.s. ZO schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje místostarostu obce k podpisu příslušných smluv. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Místostarosta seznámil ZO s návrhem provést směnu – úpravu hranice pozemku u OÚ p. č. 35/1, 29 a st. 51. ZO schvaluje zahájení jednání v této věci 7 hlasy přítomných.

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Termín dalšího jednání zastupitelstva bude stanoven dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:10.

 

V Dolních Chvatlinách dne 11. září 2023

Zapsal:                          Radek Sršeň

Zápis ověřil:                Milan Havlín, Josef Šedivý

 

 

Komentáře jsou zavřeny.