Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce ze dne 24. 1. 2022

Zápis č. 202101 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 24. 1. 2022

 

Přítomni:       Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová, Jaroslav Hoření, Věra Fundová, Ladislav Beran, Ing. Iva Kuchařová, Pavel Vaněk

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Iva Kuchařová, Věra Fundová

 

 

Program:

1. Úvod a usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Rozpočtové opatření č. 1/2022

4. Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2022

5. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2022

6. Dotace

7. Opravy komunikací

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:00 hodin s tím, že je přítomno 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

2. Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu (2. etapa opravy topení na  OÚ, vyhledání a odstranění úniku vody v H.CH., zpracování znaleckého posudku stavu stromů v obci, podání žádosti o dotaci na MMR – na opravu místních komunikací, informace o odchytu psů v obci, informace o nadstandardní autobusové dopravě, informace o přijetí obecního pracovníka – údržbář).

 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2022

R. Sršeň předložil návrh rozpočtového opatření č. 1/2022, které spočívá pouze v úpravě položky 4112 neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu.  Schváleno 9 hlasy přítomných.

 

4. Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2022

Starosta navrhuje ponechat odměny neuvolněných zastupitelů v roce 2022 beze změn, stejné jako v roce 2021. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných, 1 se zdržel.

 

5. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2022

Zastupitelstvo stanovuje závazné ukazatele pro hospodaření MŠ pro rok 2022 takto: Příspěvek zřizovatele na provozní výdaje pro rok 2022 činí celkem 300000,- Kč a bude poukázán na běžný účet MŠ nejpozději do 31. 3. 2022. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

 

 

6. Dotace

Starosta s místostarostou informují o možnosti podání dotace:

a)      Veřejné osvětlení – ZO souhlasí s přípravou žádosti.

b)   Středočeský kraj – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – ZO souhlasí s podáním žádosti na tematické zadání – Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí (vybavení). Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

7. Opravy komunikací

Starosta s místostarostou informují o přípravě oprav KSÚS hlavní komunikaci mezi obcí Dolní Chvatliny a obcí Mančice. Požadavek KSÚS na opravu chodníků v D. CH. podél této komunikace. Starosta s místostarostou připraví podklady pro výběrové řízení na opravu chodníků. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Nykos a. s. – dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

Žádost stavebníka A. M. o vyjádření k projektové dokumentaci – k rekonstrukci domu č.p. 62 v D.CH.. Zastupitelstvo schvaluje 9 hlasy přítomných.

 

9. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:15 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 24. ledna 2022.

 

Zapsal:                         Radek Sršeň

Zápis ověřily:              Iva Kuchařová, Věra Fundová

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.