Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2021

Zápis č. 202108

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne16. 12. 2021

 

Přítomni: Radek Sršeň, Bc. Lukáš Hejduk, Zdeněk Štika, Zdeňka Ebertová, Jaroslav Hoření, Věra Fundová, Ladislav Beran         

Omluveni: Ing. Iva Kuchařová, Pavel Vaněk

Zapisovatel: Radek Sršeň

Ověřovatelé: Lukáš Hejduk, Ladislav Beran

 

Program:

1. Úvod a usnášeníschopnost

2. Činnost OÚ za uplynulé období

3. Rozpočtové opatření č. 5/2021

4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 – 2024

5. Schválení rozpočtu obce na rok 2022

6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na roky 2023 – 2024

7. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2022

8. Prodej části obecního pozemku dle zveřejněného záměru

9. Schválení strategického plánu rozvoje obce Dolní Chvatliny

10. Schválení podání žádosti o dotaci na MMR – oprava komunikací

11. Různé-diskuze, žádosti a připomínky

12. Usnesení a závěr

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 18:05 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu: Vybudování chodníku u MŠ.

3. Rozpočtové opatření č. 5/2021

R. Sršeň předložil návrh rozpočtového opatření č. 5/2021. Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 – 2024

Starosta přednesl návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023-2024, který byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce OÚ. Schváleno 7 hlasy přítomných.

5. Rozpočet obce na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl řádně zveřejněn na úřední desce. Z důvodu navýšení místního poplatku z odpadu dle nové OZV platné od 1. 1. 2022 se navyšuje položka 1345 (platná od roku 2022 namísto 1340) o 50 000 Kč a naproti tomu se sníží paragraf dopravní obslužnosti 2221 o 50 000 Kč. Rozpočet na rok 2022 se schvaluje jako schodkový. Schodek bude kryt přebytky hospodaření z let minulých. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Schváleno 7 hlasy přítomných.

6. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2023-2024

Starosta přednesl návrh střednědobého výhledu rozpočtu mateřské školy na roky 2023-2024 , který byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce. Schváleno 7 hlasy přítomných

7.  Schválení rozpočtu MŠ na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl řádně zveřejněn na úřední i elektronické desce. Schváleno 7 hlasy přítomných.

8. Prodej části obecního pozemku dle zveřejněného záměru. Žádost M.D. o odkup části pozemku č. 56/1 v k. ú. Mančice o výměře 5 m2 – zarovnání jeho pozemku.

Návrh prodeje obecního pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce. Do dnešního dne nebyla podána žádná připomínka ani jiná nabídka. Schválen 7 hlasy přítomných prodej části pozemku panu M. D. za částku 200 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním a podepsáním příslušné kupní smlouvy.

9. Strategický plán rozvoje obce Dolní Chvatliny

Starosta přednesl návrh strategického plánu rozvoje obce Dolní Chvatliny. Schváleno 7 hlasy přítomných.

10. Podání žádosti o dotaci na MMR – oprava komunikací.

Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, která zahrnuje podklady k získání dotací na opravu místních komunikací. Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných podání žádosti o dotaci na MMR ČR.

11. Různé-diskuze, žádosti a připomínky

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-6027157/VB/1, Mančice – kNN č. parc. 320/10 s firmou ČEZ Distribuce, a. s. Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním smlouvy s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene na tomto zmíněném parcelním čísle 320/10 v katastru obce Mančice. Schváleno  hlasy 7 přítomných.

 

Žádost o odpuštění části stočného za 4. čtvrtletí firma -VPP – z důvodu úniku vody z jejich přípojky. Použitou vodu firma uhradí dle odběru. OZ souhlasí s odpuštěním stočného ve výši 50%, které je fakturováno dle stočného.

Starosta informoval OZ o ukončení činnosti firmy zajišťující IT-služby pro činnost OÚ. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s firmou TECH-ART o zajišťování IT-služeb pro činnost OÚ. Schváleno hlasy 7 přítomných.

Starosta přednesl návrh na zakoupení plastových popelnic o objemu 240l na tříděný papír.

Schváleno hlasy 7 přítomných.

12. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19:45 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 16. prosince 2021.

Zapsala:                      Radek Sršeň

Zápis ověřili:              Bc. Lukáš Hejduk, Ladislav Beran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zavřeny.