Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 13. 2. 2018

 Zápis č. 201801 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 13. 2. 2018

Přítomni:         František Protiva, Milan Štika, Radek Sršeň, Jarmila Havlínová, Jaroslav Hoření, Jarmila Dědková, Roman Jeřábek, Radek Štika

Omluveni:        ing. Iva Kuchařová – zaměstnání        

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:  Milan Štika, Radek Sršeň

Program:       

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Informace o VHI
  4. Rozpočtové opatření č. 1/2018 – vyřazeno z programu
  5. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2018
  6. Schválení smlouvy o dílo – oprava cesty u ČOV
  7. Schválení odměn neuvolněných zastupitelů na rok 2018 – doplněno do programu
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  9. Usnesení a závěr

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.03 hodin s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

 

2. Starosta informuje zastupitelstvo o činnosti OÚ.

Proběhla kolaudace vodovodu a kanalizace a dnem 1. 2. 2018 se zahájil zkušební provoz ČOV, probíhá instalace vodoměrných sestav k domovním přípojkám, zajištění průběhu voleb voleb prezidenta republiky, běžná činnost úřadu, jsou připraveny k rozvozu popelnice na plasty. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Dále starosta navrhuje schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10808/16/LCD ze dne 27. 6. 2016.

Jedná se o prodloužení možnosti čerpat tento úvěr do 30. 6. 2018. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

Rovněž navrhuje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317339459 ze dne 17. 10. 2017. Jedná se o prodloužení možnosti čerpat tento úvěr do 30. 6. 2018. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

3. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.

Stavební práce na přípojkách a podružných řadech ČOV a vodovodu jsou dokončeny, probíhá instalace technologií v jednotlivých domech tak, jak mají lidé připraveno (revize el. připojení k čerpadlům). Zahajuje se roční zkušební provoz ČOV a připojují se jednotlivé domácnosti. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Starosta předkládá návrh „Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ se zapracovanými připomínkami od ing. I. Kuchařové. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

4. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2018.

Zastupitelstvo stanovuje závazné ukazatele pro hospodaření MŠ pro rok 2018 takto: Příspěvek zřizovatele na provozní výdaje pro rok 2018 činí celkem 300000,- Kč a bude poukázán na běžný účet MŠ nejpozději do 31. 3. 2018. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

5. Schválení smlouvy o dílo – cesta u ČOV.

Starosta navrhuje provést rekonstrukci cesty okolo ČOV směrem k rybníku za použití panelů zbylých z původního koupaliště. Rozpočtovaná cena díla je cca 215 tis. včetně DPH, v souladu se směrnicí o VZ MR bylo provedeno pouze poptávkové řízení. Do dnešního dne byla doručena jen nabídka od firmy Dočkal CZ s.r.o., starosta doporučuje uzavřít SOD s touto firmou. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

6. Schválení odměn neuvolněných zastupitelů na rok 2018.

Návrh ponechat odměny neuvolněných zastupitelů v roce 2018 beze změn stejné jako v roce 2017. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných.

 

7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Manželé V. žádají o odprodej pozemků 1/1 a 1/10 v Dolních Chvatlinách. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných projednat možný odprodej na příštím jednání zastupitelstva.

 

Handicap Centrum Srdce o. p. s. žádají o příspěvek na provoz na rok 2018. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných dar ve výši 2000 Kč.

 

Pan P. žádá o odprodej části pozemku 371/2 o výměře 25 m2 (vjezd na jeho pozemek). Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných s vyvěšením příslušného záměru s uvedením ceny obvyklé za pozemek.

 

Pan Z. Š. žádá o osvobození od místních poplatků a o snížení poplatků za kanalizaci pro svou matku. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných odpustit paní Z. Š. pro rok 2018 poplatek ze psa. Starosta vyzývá členy zastupitelstva, aby si do příštího jednání připravili náměty pro úpravu příslušných vyhlášek.

 

8. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18:15 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 13. února 2018.

 

Zapsala:                       Radka Kostková

 

Zápis ověřili:                 Milan Štika, Radek Sršeň