Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce ze dne 11. 3. 2015

Zápis č. 201502  ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného  v Dolních Chvatlinách dne 11. 3. 2015

Přítomni: František Protiva, Jaroslav Hoření, ing. Iva Kuchařová, Radek Štika, Jarmila Havlínová, Roman Jeřábek, Milan Štika, Jarmila Dědková
Omluveni: Radek Sršeň – zaměstnání
Zapisovatel: Radka Kostková
Ověřovatelé: Jarmila Dědková, Jaroslav Hoření

Program:
1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2015.
4. Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2014.
5. Dotace v roce 2015.
6. Účetní závěrka Obce za rok 2014.
7. Účetní závěrka MŠ za rok 2014.
8. Diskuze, žádosti a připomínky, různé.
9. Závěr.

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17:05 s tím, že je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 8 hlasy přítomných.

2. Činnost obecního úřadu.
Běžná administrativní činnost OÚ, inkaso a evidence poplatků, účetní závěrka 2014. Zajištění průběžné péče o veřejná prostranství a majetek Obce.
Příprava žádostí o dotace na rok 2015. Aktualizace územního plánu z důvodu obnovy operátu katastru a změn výkladu stavebního zákona ve spolupráci s ing. H. V. Starosta informuje o návrhu SOD na tyto vícepráce. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Dále starosta informuje o návrhu OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém nakládání s odpady v souvislosti s požadavky nově schváleného zákona a vyhlášky MŽP. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných vydání OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Dolní Chvatliny.

3. Rozpočtové opatření č. 1/2015.
Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 1/2015, které bylo projednáno a schváleno FV dne 9. 3. 2015. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje znění této zprávy 8 hlasy přítomných.

4. Výsledek kontroly hospodaření Obce za rok 2014.
Dne 3. 3. 2015 proběhla závěrečná část kontroly hospodaření Obce Dolní Chvatliny za rok 2014 s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje 8 hlasy přítomných.

5. Dotace v roce 2015.
Starosta informuje přítomné, že na rok 2015 je možné požádat o dotace z grantového programu Středočeského kraje. Již jsou připraveny koncepty na Grant z Fondu kultury na činnost Velkého dechového orchestru, z Fondu životního prostředí na první etapu vodohospodářské infrastruktury, z Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci veřejného osvětlení Mančice a na rekonstrukci budovy MŠ v Dolních Chvatlinách. Zastupitelstvo souhlasí s podáním uvedených žádostí o dotace, schváleno 8 hlasy přítomných.

6. Účetní závěrka Obce za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka Obce za rok 2014. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Obce za rok 2014 8 hlasy přítomných.

7. Účetní závěrka MŠ za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena účetní závěrka MŠ za rok 2014. Zastupitelstvo schvaluje 8 hlasy přítomných účetní závěrku MŠ za rok 2014.

8. Diskuze, připomínky a žádosti občanů.
Starosta předkládá návrh nového pojištění Obce od České pojišťovny. Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh nového pojištění 8 hlasy přítomných.

Žádost ředitelky MŠ Blanky Fialové o převedení hospodářského výsledku ve výši 78197,18 Kč do rezervního fondu a zároveň použití rezervního fondu ve výši cca 90000 Kč na nákup interaktivní tabule do MŠ. Schváleno 8 hlasy přítomných.

Žádost firmy Maděra a Šípek o výměnu sloupu elektrického vedení u č. p. 15 v Dolních Chvatlinách
Schváleno 8 hlasy přítomných.

Žádost spolku Lungta o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“. Vzhledem k termínu konání akce dne 10. 3. 2015 je tato žádost již bezpředmětná. Zastupitelstvo bere na vědomí.

9. Usnesení a závěr
Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce bude domluven dle potřeby.
Jednání ukončeno v 18.15 hodin.

V Dolních Chvatlinách dne 11. 3. 2015.

Zapsala: Radka Kostková

Zápis ověřili: Jarmila Dědková a Jaroslav Hoření