Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny ze dne 3. 3. 2021

Zápis č. 202102 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 3. 3. 2021

 

Přítomni:      

Ladislav Beran, Jaroslav Hoření, Radek Sršeň, Pavel Vaněk, Bc. Lukáš Hejduk, Ing. Iva Kuchařová,  Zdeněk Štika

Omluveni:      Věra Fundová, Zdeňka Ebertová

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:   Bc. Lukáš Hejduk, Jaroslav Hoření

 

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.

2. Činnost OÚ za uplynulé období.

3. Rozpočtové opatření č. 1/2021.

4. Dohoda s firmou NYKOS.

5. Účetní závěrka obce za rok 2020.

6. Účetní závěrka MŠ za rok 2020.

7. Smlouva o zřízení věcného břemene.

8. Návrh na prodej obecního pozemku.

9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.

10. Usnesení a závěr.

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.35 hodin s tím, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 7 hlasy přítomných.

2. Činnost OÚ za uplynulé období

Starosta informoval zastupitelstvo o běžném provozu obecního úřadu.

3. Rozpočtové opatření č. 1/2021

Radka Kostková předložila návrh rozpočtového opatření č. 1/2021 a doporučuje ZO ke schválení. Schváleno 7 hlasy přítomných.

4. Dohoda s firmou Nykos

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou dohodou o snížení skládkovného s firmou Nykos.

Zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy přítomných a pověřuje starostu podpisem příslušné dohody.

5. Účetní závěrka Obce za rok 2020

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku Obce za rok 2020 7 hlasy přítomných.

6. Účetní závěrka MŠ za rok 2020

Zastupitelstvo Obce Dolní Chvatliny schvaluje Účetní závěrku MŠ za rok 2020  7 hlasy přítomných.

7. Smlouva o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo obce nesouhlasí 7 hlasy přítomných s předloženou cenou za zřízení věcného břemene. Požaduje  nový cenový  návrh  od  ČEZ  distribuce a. s. a pověřuje starostu jednáním s ČEZ distribuce a.s.

8. Návrh na prodej obecního pozemku

Žadatel o koupi části obecního pozemku vzal svou žádost zpět.

9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Žádost Energo Final o vyjádření se obce. Zastupitelstvo obce pověřuje 7 hlasy přítomných starostu odpovědí na žádost s tím, že souhlas bude udělen po uzavření smlouvy o věcném břemeni s firmou ČEZ.

Žádost ředitelky MŠ Dolní Chvatliny o převod kladného výsledku hospodaření za rok 2020 do rezervního fondu MŠ. Schváleno 7 hlasy přítomných.

Zastupitelstvo obce pověřuje 7 hlasy přítomných starostu prověřením podmínek a případné zajištění přípravy žádostí na dotační tituly z Ministerstva zemědělství na výsadbu stromů a ze Středočeského kraje na infrastrukturu obce.

10. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 19.00 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 3. března 2021.

Zapsala:           Radka Kostková

Zápis ověřili:    Bc. Lukáš Hejduk, Jaroslav Hoření

Komentáře jsou zavřeny.