Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny dne 15. prosince 2017

Zápis č. 201707 ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny, konaného v Dolních Chvatlinách dne 15. 12. 2017

 

Přítomni:         František Protiva, Milan Štika,  Radek Sršeň, Jarmila Havlínová, ing. Iva Kuchařová, Jaroslav Hoření

Omluveni:        Radek Štika – rodinné důvody, Jarmila Dědková – rodinné důvody, Roman Jeřábek – zaměstnání         

Zapisovatel:    Radka Kostková

Ověřovatelé:  ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová

Program:       

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.
  4. Rozpočtové opatření č. 6/2017.
  5. Schválení rozpočtu obce na rok 2018.
  6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce.
  7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ.
  8. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2018.
  9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  10. Usnesení a závěr.

 

 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.06 hodin s tím, že je přítomno 6 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.

2. Starosta informuje zastupitelstvo o činnosti OÚ – příprava kolaudace VaK, příprava voleb prezidenta republiky, běžná činnost úřadu. Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.

Stavební práce na přípojkách a podružných řadech ČOV a vodovodu jsou dokončeny, probíhá instalace technologií v jednotlivých domech tak, jak mají lidé připraveno (revize el. připojení k čerpadlům). Včera proběhlo kolaudační řízení na kanalizační a vodovodní řady. Bude vydán souhlas s uvedením ČOV do zkušebního provozu a kolaudační rozhodnutí na vodojem a úpravnu vody. Opravy stavbou poškozených komunikací byly provedeny dle požadavků SÚS a rovněž SÚS bez připomínek převzaty. Zastupitelstvo bere na vědomí.

4. Rozpočtové opatření č. 6/2017

Starosta spolu s předsedkyní finančního výboru a R. Kostkovou seznámili přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2017.  Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

5. Rozpočet obce na rok 2018.

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl řádně zveřejněn, do dnešního dne nebyly podány jakékoliv připomínky k tomuto návrhu.

Vzhledem k zadržení smluvní garance zhotovitele VHI bude příslušná část díla proplacena v prvním pololetí 2018, z tohoto důvodu je nutné navýšit výdaje o odpovídající částku na § 2310 o 3 mil. Kč  a § 2321 o 4,5 mil. Kč.

Schválený  nákup  popelnic  na  plasty  se již nestačí zrealizovat v tomto roce, je nutné navýšit výdaje § 3723 o částku 200 tisíc Kč.

Z důvodů navýšení svozu odpadů na rok 2018 firmou Nykos o 12% navýšit výdaje § 3722 v návrhu o 60 tisíc Kč (na celkových 500 tisíc Kč) a § 3723 o 30 tisíc Kč (na celkových 120 tisíc Kč).

Tyto výdaje budou kryty použitím nevyčerpaného úvěru a přebytky hospodaření z let minulých.

Rozpočet na rok 2018 se schvaluje jako schodkový. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce.

Návrh Střednědobého výhledu obce na roky 2018 – 2022 byl řádně zveřejněn na úřední desce. Do dnešního dne nebyly podány jakékoliv připomínky k tomuto návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ.

Návrh Střednědobého výhledu Mateřské školy na roky 2019 – 2022 byl řádně zveřejněn na úřední desce. Do dnešního dne nebyly podány jakékoliv připomínky k tomuto návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

8. Schválení rozpočtu MŠ na rok 2018.

Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2018 řádně zveřejněn na úřední desce. Do dnešního dne nebyly podány jakékoliv připomínky k tomuto návrhu. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky

Firma Nykos a. s. zaslala ke schválení dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo schvaluje hlasy 6 přítomných a pověřuje starostu podepsáním tohoto dodatku.

Kupní smlouvy na pozemky s vybranými zájemci nebyly uzavřeny z důvodu odstoupení těchto zájemců od zamýšlené koupě.

Na základě požadavků několika členů zastupitelstva starosta navrhuje projednat rámcovou smlouvu na servis a údržbu veřejného osvětlení v Obci s firmou, která v roce 2016 a 2017 prováděla rekonstrukci osvětlení v D. Chvatlinách, jedná se o firmu BNE power s. r. o. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy   přítomných.

Starosta žádá o souhlas se zrušením úředních hodin obecního úřadu bez náhrady v prvním týdnu roku 2018 z důvodu čerpání dovolené. Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných.

Zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy přítomných zveřejnění záměrů na dlouhodobé pronájmy fotbalového hřiště a kabin v Dolních Chvatlinách a hasičské klubovny č. p. 51 v Mančicích.

10. Usnesení a závěr

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným usnesením z dnešního jednání.

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18:10 hodin.

 

V Dolních Chvatlinách dne 15. prosince 2017.

Zapsala:                       Radka Kostková

Zápis ověřili:                ing. Iva Kuchařová, Jarmila Havlínová